Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

28.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1075

Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2011-007808 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Jaakkola Timo, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 70869

timo.jaakkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeet.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2011 talousarvion vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2012 - 2014. Kaupunginhallitus on antanut vuosittain ohjeet talousarvion toteuttamisesta talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Noudattamisohjeissa todetaan mm., että talousarvio on toiminnan lähtökohtana ja lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeissa on uusittu ja tarkennettu mm. seuraavia kohtia: tulosbudjettien laatiminen ja tulospalkkioiden maksamisen ohjeistus, uuden taloushallinnon tietojärjestelmän mukanaan tuomat muutokset, tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen liittyvä ohjeistus, henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin, tehtävien täyttämiseen ja työhyvinvointiin liittyvät ohjeet ja määräykset, riskienhallinta ja sisäinen valvonta, harmaan talouden torjunta, EU-hankkeet ja muut ulkopuolisista rahoituslähteistä rahoitettavat hankkeet sekä talousarvion toteutumisen seuranta.

Henkilöstötoimikunta antaa noudattamisohjeista lausunnon, joka jaetaan kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Jaakkola Timo, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 70869

timo.jaakkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeet.pdf

Tiedoksi

Virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566