Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

28.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1072

V Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Hermannin ja Vallilan puisto- ym. alueiden, Toukolan puistoalueen sekä Kumpulan puisto- ja katualueiden (Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 11978)

Pöydälle 28.11.2011

HEL 2011-001048 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavakartta nro 11978

2

Havainnekuvia

3

Ilmakuva kaava-alueesta

4

Vuorovaikutusraportti

5

Päätöshistoria

6

Kumpula-seura ry:n kirje ja vastine

7

Kuntalaisen mielipide

8

Eräiden taloyhtiöiden ja yhdistysten kirjeet

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen vahvistaminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin Energia -liikelaitos

 

Kirjeiden lähettäjät

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen vahvistaminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila) katu-, puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan sekä 21. kaupunginosan (Hermanni) katu-, puisto- ja rautatiealueiden, 22. kaupunginosan (Vallila) puisto-, yleisen pysäköinti- ja katualueiden, 23. kaupunginosan (Toukola) puistoalueen ja 24. kaupunginosan (Kumpula) puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.6.2010 päivätyn ja 5.5.2011 muutetun piirustuksen nro 11978 mukaisena.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Vallilanlaaksossa Hämeentien ja Mäkelänkadun välissä Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuolella.

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa joukkoliikennekadun rakentamisen käytöstä poistetun junaradan paikalle Hämeentieltä Mäkelänkadulle. Samalla poistetaan varaus joukkoliikennekadulle Kumpulanmäeltä Isonniitynkadulle (nk. Pietari Kalmin kadun jatke). Lisäksi kaava mahdollistaa kevyen liikenteen sillan rakentamisen Kumpulanmäeltä Kustaa Vaasan tien yli Arabian kauppakeskukseen asti. Osa joukkoliikennekadusta kuuluu Kumpulan kartanon aluekokonaisuuteen, josta Kumpula-seura on tehnyt rakennussuojeluesityksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Kaava-alueen pinta-ala on 7,1 ha, josta liikennealuetta (kadut, kevyen liikenteen kadut, pysäköintialue) on 3,3 ha, puistoa 2,5 ha ja suojaviheraluetta 1,3 ha.

Esittelijä

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunnan aikaisemmat päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 12.1.2006 Vallilanlaakson joukkoliikennekadun yleissuunnitelman vaihtoehdot 1 ja 2 jatkosuunnittelun pohjaksi ja kehotti samalla asemakaavaosastoa ryhtymään toimenpiteisiin joukkoliikennekadun edellyttämien asemakaavojen muuttamiseksi. Vaihtoehdossa 1 joukkoliikennekatu oli linjattu Hämeentieltä Mäkelänkadulle Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuolelta ja vaihtoehdossa 2 Kumpulanmäeltä Jyrängöntien kautta Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuolitse Mäkelänkadulle.

Kaupunginhallitus kehotti 25.6.2007 rakennusvirastoa ja kaupunkisuunnitteluvirastoa ryhtymään kiireellisesti tarvittaviin toimenpiteisiin Kumpulan kampuksen liittämiseksi osaksi Tiedelinjan reittiä nykyistä katuverkkoa Kumpulassa hyödyntäen. Tiedelinja aloitti liikennöinnin Kumpulanmäen kautta elokuussa 2009.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 18.12.2008 joukkoliikennekadun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen (nro 11822) uudelleen valmisteltavaksi. Joukkoliikennekatu oli kaavassa linjattu Kumpulanmäeltä Jyrängöntien kautta Mäkelänkadulle.

Kaupunginhallitus kumosi 2.2.2009 kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemän päätöksen ja kehotti kaupunkisuunnittelulautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta voimassa olevan asemakaavan mukainen Pietari Kalmin kadun jatkeeseen perustuva vaihtoehto Kumpulanmäeltä Isonniitynkadulle voitaisiin toteuttaa.

Tätä vaihtoehtoa Kumpula-Seura ry vastusti 15.3.2009 päivätyssä kirjeessään ja ehdotti pikabussikokeiluun ja kadunlämmitykseen perustuvia ratkaisuja. Kaupunkisuunnitteluvirasto yhtyi liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) kantaan asiassa eikä pitänyt pikabussikokeilua perusteltuna. Kirje ja siihen saatu vastaus ovat esityslistan tämän asian liitteenä 6. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli 2.4.2009 voimassa olevan asemakaavan mukaista joukkoliikennekadun liikennesuunnitelmaa, jossa katu kulkee Kumpulanmäeltä Isonniitynkadulle. Lautakunta hylkäsi suunnitelman ja kehotti kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään Kumpulan kampuksen liikenneyhteyksien järjestämistä ja poikittaisliikenteen tehostamista sekä kehotti virastoa aloittamaan kevyen liikenteen väylien suunnittelun Kumpulanmäelle välittömästi. Kaupunginhallitus käsitteli liikennesuunnitelmaa otto-asiana ja päätti pysyttää lautakunnan päätöksen 14.4.2009. Tähän vaiheeseen liittyen kaupunginhallituksen tietoon saatettiin kaupunginhallituksen puheenjohtajalle osoitettu kirje, jossa haluttiin säilyttää puisto- ja siirtolapuutarha-alue yhtenäisenä kokonaisuutena aiempien lautakuntapäätösten tapaan ja vastustettiin uutta joukkoliikennekatua. Kirje on esityslistan tämän asian liitteenä 7. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 10.12.2009 tiedoksi selvityksen Kumpulan joukkoliikenneyhteyksien parantamisesta ja poikittaisliikenteen tehostamisesta.

Yleiskaava ja asemakaavat

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kaupunkipuistoaluetta, jota kehitetään monipuolisena toiminta-, kohtaamis- ja luontoympäristönä. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä. Alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

Pääosalla aluetta on voimassa 30.10.1987 vahvistettu asemakaava nro 9010. Kaavan mukaan alue on joukkoliikennekatua, katu- ja puisto-aluetta. Lisäksi alueella on voimassa seitsemän muuta asemakaavaa.

Asemakaavoittamatonta aluetta ovat junarata sekä Hämeentien ja Val-lilan siirtolapuutarhan välinen alue.

Maanomistus

Alue on kaupungin omistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Alue on pääosin virkistysaluetta, jossa on runsaasti rakennettua puistoa. Kaava-alueen itäreunalla kulkee Hämeentie.

Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Kumpulan kasvitieteellinen puutarha, Kumpulan kartano, Vallilan siirtolapuutarha sekä yliopiston kampusalue, jossa on mm. tiedekirjasto ja liikuntakeskus.

Tavoitteet

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja linjata joukkoliikennekatu kulkemaan Vallilanlaakson halki siten, että sen aiheuttamat meluhaitat ja maisemalliset vauriot minimoidaan.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa joukkoliikennekadun rakentamisen Vallilanlaakson halki Hämeentieltä Mäkelänkadulle. Katu kulkee käytöstä poistuvan junaradan paikalla ja se johdetaan uintikeskuksen koillispuolisessa rinteessä tunnelin kautta Mäkelänkadulle.

Samalla poistetaan voimassa olevan asemakaavan varaus joukkoliikennekadulle Kumpulanmäeltä Kumpulanlaakson puistoalueen halki Isonniitynkadulle (nk. Pietari Kalmin kadun jatke).

Lisäksi mahdollistetaan kevyen liikenteen yhteys Jyrängöntieltä Kumpulan kampukselle ja kevyen liikenteen silta Kumpulan kampukselta Kustaa Vaasan tielle ja Arabian kauppakeskukseen.

Joukkoliikennekatua liikennöitäisiin aluksi bussein. Joukkoliikenneyhteys parantaa Kumpulasta ja Arabianrannasta Pasilan kautta Töölön suuntaan kulkevien reittien järjestelymahdollisuuksia. Lisäksi joukkoliikennekatu luo edellytykset raitiolinjan perustamiselle Pasilasta Kalasatamaan. Alkuvaiheessa joukkoliikennekatu palvelee erityisesti Tiedelinjaa (seutulinja 506), joka liikennöi Viikistä Arabianrannan, Kumpulan, Pasilan, Meilahden ja Otaniemen kautta Pohjois-Tapiolaan ja yhdistää eri oppilaitoksia toisiinsa.

Joukkoliikenneyhteyden rakentamista puistoalueen halki on vastustettu laajasti ja esitetty Tiedelinjan reititystä ja nopeuttamista olemassa olevaa katuverkkoa hyödyntäen.

Merkittävimmät vaikutukset

Joukkoliikennekatu parantaa joukkoliikenteen poikittaisreittejä ja niiden järjestelymahdollisuuksia. Kadun ansiosta voidaan perustaa uusia poikittaislinjoja ja siirtää joitakin Kumpulan tai Arabianrannan kautta kulkevia bussilinjoja Pasilan kautta Töölön suuntaan.

Joukkoliikennekatu luo edellytykset raitiolinjan perustamiselle Pasilasta Hermanniin. Tätä raitiotietä voidaan myöhemmin jatkaa Kalasatamaan.

Kasvitieteellisen puutarhan pääsisäänkäynnin läheisyyteen rakennettava pysäkki parantaa pääsyä tähän valtakunnallisesti merkittävään puutarhaan.

Kumpulan kartanon visuaalisesti hallitseva asema maisematilassa heikkenee joukkoliikenteen kadun rakentamisen myötä. On kuitenkin muistettava, että Hämeentien sillan rakentaminen katkaisi aikoinaan kartanon suhteen Vanhankaupunginselälle ja siihen verrattuna joukkoliikennekadun kielteinen vaikutus on vähäinen.

Alue ei tarjoa enää joukkoliikennekadun rakentamisen jälkeen samanlaisia mahdollisuuksia virkistykseen, ja joukkoliikennekatu rikkoo viher- ja virkistysalueen yhtenäisyyttä. Joukkoliikennekadun aiheuttama haitta alueen virkistysmahdollisuuksiin on kuitenkin satamarataan verrattavissa, eikä muutos tältä osin ole merkittävä.

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaalle Vallilan siirtolapuutarhalle on jo aiheutunut maisemallista ja meluhaittaa aiemmin pohjoisreunaa kulkeneesta satamaradasta. Nyt paikalle suunnitellusta joukkoliikennekadusta aiheutuva lisähaitta verrattuna aiempaan tilanteeseen on vähäinen. Haittaa on pyritty vähentämään asemakaavassa rakennettavaksi määrätyllä umpinaisella 1,2 m korkealla aidalla.

Joukkoliikennekadun melu- ja päästöhaitat eivät ole merkittäviä, eikä 55 dB:n melutaso ylity. Sen sijaan kaavaehdotukseen sisältyy meluesteen rakentaminen vilkasliikenteisen Hämeentien reunalle Vallilan siirtolapuutarhan itäpuolelle. Melueste vähentää olennaisesti meluhaittoja Vallilan siirtolapuutarhassa ja Vallilanlaaksossa.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille n. 10,5 milj. euron kustannukset (alv 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti: kadut 2,40 milj. euroa, tunneli  (155 m) 4,65 milj. euroa, siirtolapuutarhan suoja-aita (h = 1,2 m) 0,80 milj. euroa, Hämeentien meluesteet 0,55 milj. euroa, VP-alueet  0,65 milj. euroa, EV-alueet 0,14 milj. euroa, kuivatus 0,45 milj. euroa, sillat 0,60 milj. euroa, johtosiirrot (vesihuolto) 0,13 milj. euroa sekä johtosiirrot ja (energia) 0,13 milj. euroa.

Edellä mainitut kustannukset eivät sisällä Kustaa Vaasan tien ylittävää kevyen liikenteen siltaa, jonka kustannusten on arvioitu olevan n. 1,8–2 milj. euroa.

Toteutus

Joukkoliikennekatu voidaan toteuttaa heti kaavan tultua voimaan.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osalliselle kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaton kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (7.3.2007). Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin osallisille kaavaluonnoksen kanssa (kirje päivätty 6.10.2008). Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja selostusluonnos olivat nähtävillä 13.–31.10.2008. Keskustelutilaisuus järjestettiin 29.10.2008 kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa.

Toistamiseen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (31.3.2010), kaavaluonnos ja selostusluonnos olivat nähtävinä 12.–30.4.2010 Arabianrannan, Pasilan ja Vallilan kirjastossa sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja viraston internetsivuilla.

Keskustelutilaisuus järjestettiin 20.4.2010 kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä liikennelaitos-liikelaitoksen, Helsingin seudun liikenteen ja rakennusviraston kanssa.

HSL Helsingin seudun liikenne ilmoitti lausunnossaan kannattavansa joukkoliikennekadun toteuttamista.

Kaupunginmuseo esitti, ettei Vallilanlaakson valjastaminen bussiliikenteen käyttöön tue puistomaisen viherkokonaisuuden säilymistä siirtolapuutarhan ja Kumpulan kartanon lähiympäristössä. Museo ei puoltanut kaavamuutosta.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut 18 mielipidekirjettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Mielipiteet kohdistuivat joukkoliikennekadun rakentamisen vastustamiseen ja koko hankkeen tarpeellisuuden kyseenalaistamiseen. Osa mielipiteistä myös kannatti hanketta ja toivoi hankkeen pikaista toteutusta.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että joukkoliikennekadun aiheuttamat maisemalliset vauriot ja meluhaitat on pyritty minimoimaan kattamalla katu sen maisemallisesti herkimmässä kohdassa ja rakentamalla aita siirtolapuutarhan pohjoisreunalle.

Mielipidekirjeet, viranomaisten kannanotot ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa (liite 4). Keskustelutilaisuuden muistio on vuorovaikutusraportin liitteenä.

Tilastotiedot

Alueen pinta-ala on 71 255 m2, josta puistoaluetta (VP) on 25335 m2, katualuetta 29614 m2, kevyen liikenteen katualuetta 1157 m2, yleistä pysäköintialuetta (LP) 1793 m2 ja suojaviheraluetta (EV) 13356 m2.

Ehdotuksen nähtävillä olo, muistutukset ja lausunnot

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 13.8.–13.9.2010, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan on tehty 10 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella on saatu kaksi kirjettä.

Lisäksi ehdotuksesta on pyydetty pelastuslautakunnan, kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, liikennelaitos-liikelaitoksen Helsingin Vesi -liikelaitoksen, Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n sekä Helsingin yliopiston, HSL Helsingin seudun liikenteen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot.

Muistutukset

Muistutukset kohdistuvat vuorovaikutukseen, yleiskaavan ja maakuntakaavan huomioon ottamiseen, maankäyttö- ja rakennuslain sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumiseen, Vallilanlaakson virkistyskäyttöön, joukkoliikennekadun aiheuttamiin maisemallisiin muutoksiin, joukkoliikennekadun aiheuttamiin ympäristöhäiriöihin, liikenteellisiin vaikutuksiin ja kestävään kehitykseen.

Muistutukset ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa (liite 4).

Lausunnot

Lausunnot kohdistuvat yleiskaavan ja maakuntakaavan huomioon ottamiseen, alueen virkistyskäyttöön, ekologisiin käytäviin sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön huomioon ottamiseen. Lausunnoissa esitetään, että joukkoliikennekadun rakentamisesta luovuttaisiin tai yhteys toteutettaisiin raitiovaunureittinä. Joukkoliikennekadun aiheuttamasta melusta pyydetään meluselvityksiä ja kadun tarpeellisuudesta lisäselvityksiä. Kevyen liikenteen sillan linjausta ja reittiä esitetään muutettavaksi ja sillan maisemavaikutukset tulee esittää.

Kiinteistölautakunta viittaa mm. maakuntakaavaan ja toteaa, ettei se puolla joukkoliikennekadun rakentamista alueelle, vaan puoltaa raitiovaunureitin toteuttamista alueen kautta.

Myöskään yleisten töiden lautakunta ei puolla joukkoliikennekadun rakentamista, vaan puoltaa raitiovaunureitin toteuttamista alueen kautta. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa mm., ettei selostuksessa ole esitetty vaihtoehtoa joukkoliikenteen järjestämiseksi. Avoimeksi jäävät myös rakenteilla olevan länsimetron vaikutukset kulkemiseen Viikin, Arabianrannan, Kumpulan ja Otaniemen kampuksen välillä. Asemakaava ei ota riittävästi huomioon oikeusvaikutteisen yleiskaavan sisältöä.

Ympäristölautakunta korostaa, että joukkoliikennesuunnittelussa tulee suosia raideyhteyksiä aina kun se on mahdollista. Raideyhteysvaihtoehdon Kalasatamaan suuntautuvine jatkoyhteyksineen tulee olla ensisijainen vaihtoehto. Linja-autoliikenteeseen perustuvan joukkoliikennekatuvaihtoehdon jatkosuunnittelusta on syytä luopua. 

Kaupunginmuseon johtokunta ei puolla kaavaehdotuksen hyväksymistä. Johtokunta toteaa mm., että tavoitteet siirtolapuutarha-alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymiseksi ja joukkoliikennekadun sijoittamisesta alueen välittömään läheisyyteen ovat ristiriidassa keskenään. Vallilanlaakson valjastaminen bussiliikenteen käyttöön ei tue puistomaisen viherkokonaisuuden säilymistä siirtolapuutarhan ja Kumpulan kartanon lähiympäristössä.  

Lausunnot on otettu huomioon siten, että asemakaavamerkintää "Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys" on lyhennetty Kumtähdenkentän kohdalla ja selostukseen on lisätty jäljempänä mainitut suunnitelmaa selventävät asiakirjat:

Lausunnot ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin vuoro-vaikutusraportissa (liite 4).

Muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

Asemakaavakarttaan tehdyt muutokset

-        Asemakaavamerkintää "Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys" on lyhennetty Kumtähdenkentän kohdalla.
 

-        Asemakaavamääräys "Alueelle on rakennettava umpinainen aita, jonka korkeus kadun tasausviivasta on 1,2 m. Merkintä osoittaa aidan likimääräisen sijainnin." on muutettu muotoon: "Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa esteen likimääräisen sijainnin ja lukuarvo sen yläreunan likimääräisen korkeuden kadun pinnasta metreinä."
 

-        Hämeentien suuntainen yleinen pysäköintialue on muutettu katualueeksi.
 

-        Nylanderinpuistoon on merkitty kasvitieteellistä puutarhaa palveleva huoltoajoyhteys.
 

-        Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. 

Selostuksen liitteiksi on lisätty seuraavat suunnitelmaa selventävät asiakirjat:

-        Katuliikenteen melukartat

-        Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutukset joukkoliikenteeseen

-        Vallilanlaakson joukkoliikennekadun yleissuunnitelma

-        Kustaa Vaasan tien ylikulkusillan maisemalliset vaikutukset

-        Ylikulkusillan viitesuunnitelma.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 5.5.2011 yksimielisesti tehdä päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen: "Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että katusuunnitelmaa tehtäessä kiinnitetään erityistä huomiota maisemointiin ja laadukkaiden materiaalien käyttöön. Lautakunta kiinnittää lisäksi huomiota linjoilla käytettävän kaluston laatuun."

As. Oy Isonniitynlaakson ja sen talotoimikunnan ym. kirje sekä yhdistysten kirjeet

As. Oy Isonniitynlaakso ja sen talotoimikunta sekä neljä muuta alueen taloyhtiötä ovat lähettäneet kaupunginhallitukselle kirjeen. Yhtiöt vaativat mm., että asemakaava hylätään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun osalta ja palautetaan uudelleen valmisteltavaksi yleiskaavan ja maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti kaupunkipuistona ja viherväylänä. Kaavaehdotus tulisi hyväksyä Kustaa Vaasan tien ylikulkusillan osalta ja käynnistää toimet  pysäkeiltä Kumpulan kampukselle johtavan sääsuojatien yhteyden pikaiseksi rakentamiseksi. Liikennelaitos tulisi ohjeistaa aloittamaan raitiolinja Arabiasta Pasilaan katuverkkoa pitkin sekä ohjeistaa kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto osallistumaan yhteistyöhön, jossa kehitetään Vanhankaupunginlahden ja Pikku Huopalahden yhdistävä pyöräilyväylä, "viherbaana" osittain hyödyntäen Vallilanlaaksossa kulkevaa ratakuilua. 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry vastustaa asemakaavaehdotusta Vallilanlaakson joukkoliikennekadun osalta ja vaatii sen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi niin, että alue säilytetään yleiskaavan ja maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti kaupunkipuistona ja viheralueena. Samassa kirjeessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys yhtyy As. Oy Isonniitynlaakson ym. kirjeeseen, kuten myös Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ry ja Vallilan siirtolapuutarhayhdistys ry.   

Kirjeet ovat esityslistan tämän asian liitteenä 8.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirastosta saadun tiedon mukaan asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma eivät sinänsä ole esteenä "viherbaanan" suunnittelulle ja toteutukselle. Vallilanlaakson jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä voidaan kehittää joukkoliikennekadusta huolimatta.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että Kumpula-seura on tehnyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kumpulan kartanon kulttuurihistoriallista kokonaisuutta koskevan rakennussuojeluesityksen, joka rajaukseltaan osittain ulottuu joukkoliikennekadun asemakaava-alueelle.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupunkisuunnittelulautakunta on laatinut myös esityksen Vallilanlaakson joukkoliikennekadun liikennesuunnitelmasta (kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustus nro 5991-1 / 5.5.2011), joka saatetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn joukkoliikennekadun asemakaavaehdotuksen saatua lainvoiman. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavakartta nro 11978

2

Havainnekuvia

3

Ilmakuva kaava-alueesta

4

Vuorovaikutusraportti

5

Päätöshistoria

6

Kumpula-seura ry:n kirje ja vastine

7

Kuntalaisen mielipide

8

Eräiden taloyhtiöiden ja yhdistysten kirjeet

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen vahvistaminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin Energia -liikelaitos

 

Kirjeiden lähettäjät

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen vahvistaminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Ympäristölautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Kaupunginmuseon johtokunta

Liikennelaitos-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566