Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

28.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1073

V Asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen lunastushinnan tarkistaminen 1.1.2012 alkaen

HEL 2011-008427 T 02 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että asukaspysäköintitunnuksen lunastusmaksuksi vahvistetaan 105 euroa ja yrityspysäköintitunnuksen maksuksi 370 euroa 1.1.2012 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraava:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että asukaspysäköintitunnuksen lunastusmaksuksi vahvistetaan 105 euroa ja yrityspysäköintitunnuksen maksuksi 370 euroa 1.1.2012 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto on 9.12.2009 viimeksi vahvistanut asukaspysäköintitunnuksen lunastushinnaksi 100 euroa 1.1.2010 alkaen. Yrityspysäköintitunnuksen hintaa, joka on 360 euroa, ei korotettu tässä yhteydessä. Kaupunginvaltuusto on 16.11.2011 hyväksynyt talousarvioehdotuksen vuodelle 2012, jonka käyttötalousosan kohdan 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto, tuloarvio perustuu  esitykseen, että asukaspysäköintitunnuksia korotettaisiin esityksestä ilmenevällä tavalla. Muutos lisäisi kaupungin tuloja yhteensä arviolta 155 000 eurolla.

Pysäköintitunnuksia ja pysäköintitaksoja koskevilla hinnoitteluperiaatteilla on katsottu olevan myös kaupunkisuunnittelutoimen alaan kuuluvia vaikutuksia siltä osin, että maksut vaikuttavat osaltaan pysäköintipaikkojen kysyntään kaupungissa. Tämän vuoksi asiat on valmisteltu kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen taholta. Talousarvion yhteydessä esitettyä korotusta voidaan pitää lähinnä indeksitarkistuksen luonteisena eikä sillä arvioida olevan muita vaikutuksia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566