Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

28.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1076

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Jätkäsaaren ja Saukonpaaden alueiden esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten

HEL 2011-003151 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Länsisataman esirakentaminen

 

7 945 000 euroa Jätkäsaaren ja Saukonpaaden alueiden esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HKR, määrärahan myöntäminen Jätkäsaaren ja Saukonpaaden kunnostukseen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Länsisataman esirakentaminen

 

7 945 000 euroa Jätkäsaaren ja Saukonpaaden alueiden esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten.

 

Esittelijä

Rakennusvirasto on jatkanut Jätkäsaaren ja Saukonpaaden alueiden esirakentamis- ja maaperän kunnostustoimenpiteitä päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Toteutusalueeseen kuuluu esirakentamista, maaperän kunnostusta ja tonttialueiden rakentamiskelpoiseksi saattamista Saukonpaaden (asemakaava nro 11030, Kvsto 5.2.2004), Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren (asemakaava nro 11770, Kvsto 3.6.2009) alueilla.

Vuodelle 2011 ajoittuvat tehtäviksi Saukonpaaden alueella oleva pilaantuneen sedimentin käsittely, merialueen täyttötyöt ja rakentamis-alueen syvätiivistystöiden jatkaminen.

Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren alueella jatkuu täyttömassojen sekä lievästi pilaantuneiden massojen käsittely ja tonttialueiden rakentamis-kelpoiseksi saattaminen sekä merialueiden ruoppaukset ja täyttötyöt Melkinlaiturin alueella.

Merialueiden ruoppaukset toteutetaan Helsingin Sataman urakoimina. Muu esirakentaminen toteutetaan kaupungin omajohtoisina urakoina sekä kilpailutettuina urakoina. Ennen vuotta 2011 Jätkäsaaren asuntoalueiden esirakentamiseen on käytetty 9,5 milj. euroa. Rakennusvirasto on täsmentänyt 5.5.2011 päivättyä määrärahaesitystään siten, että Jätkäsaaren ja Saukonpaaden alueen pilaantuneen maaperän puhdistamista ja esirakentamista varten tarvitaan rakennusviraston käyttöön 7,975 milj. euroa, jolloin aikaisempi arvio alittuu 0,475 milj. euroa. Vuonna 2011 Helsingin Satamalle ja rakennusvirastolle on myönnetty esirakentamiseen tämä esitys mukaan lukien 15,0 milj. euroa. Vuosina 2012−2016 esirakentamisen määrärahatarpeeksi on arvioitu 46 milj. euroa. 

Esittelijä toteaa, että vuoden 2011 talousarviossa on varauduttu edellä mainittuihin töihin. Määräraha, jonka suuruudeksi on tarkentunut
7 945 000 euroa, tulisi myöntää vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Länsisataman esirakentaminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HKR, määrärahan myöntäminen Jätkäsaaren ja Saukonpaaden kunnostukseen

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Taloushallintopalvelu -liikelaitokselle

Talous- ja suunniittelukeskukselle

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566