Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

28.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1069

V Helsinki-Vantaa-selvityksen hyödyntäminen kaupungin toiminnan kehittämisessä

HEL 2011-007990 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi Helsinki-Vantaa-selvityksen pohjalta tehdyn raportin kaupungin toiminnan kehittämiseksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausunnot Helsinki-Vantaa-selvityksen hyödyntämisestä

2

Raportti Helsinki-Vantaa-selvityksen hyödyntämiseksi.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi Helsinki-Vantaa-selvityksen pohjalta tehdyn raportin kaupungin toiminnan kehittämiseksi.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto päätti 31.1.2011 § 16 merkitä tiedoksi Helsingin ja Vantaan mahdollisen yhdistymisen etuja ja haittoja koskevan selvityksen. Samalla kaupunginvaltuusto päätti käynnistää kuntajakolaissa edellytetyllä tavalla Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdistymisen ja yhdistymissopimuksen valmistelun. Valmistelun käynnistyminen edellytti Vantaan kaupunginvaltuuston yhdenmukaista päätöstä asiassa. Koska Vantaan kaupunginvaltuusto ei tehnyt vastaavaa päätöstä, ei yhdistymisvalmisteluja käynnistetty.

Kaupunginhallitus päätti 7.2.2011 § 131 lähettää kaupunginvaltuuston esityslistan liitteet (Helsinki-Vantaa-selvityksen loppuraportti, teemaryhmien loppuraportit sekä toimintaympäristön nykytilan kuvaus ja kehitys) ja koosteen kaupunginvaltuustossa asiassa käydystä keskustelusta kaikille lauta- ja johtokunnille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia 31.5.2011 mennessä tekemään toimenpide-esityksensä ja antamaan lausuntonsa Helsinki-Vantaa-selvityksestä oman toiminnan ja kaupungin toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta kokoamaan lauta- ja johtokuntien toimenpide-esitysten ja lausuntojen pohjalta raportin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2011 loppuun mennessä.

Esityslistan liitteenä 1 on lauta- ja johtokuntien lausunnot.

Esityslistan liitteenä 2 on talous- ja suunnittelukeskuksessa lausunnoista koottu raportti.

Esittelijä

Lausunnot

Asiasta on saatu seuraavat lausunnot: Palmia -liikelaitoksen johtokunta (14.4.2011), Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunta (19.4.2011), henkilöstökeskus (28.4.2011), kaupunginmuseon johtokunta (28.4.2011), ympäristölautakunta (3.5.2011), tarkastuslautakunta (4.5.2011), taidemuseon johtokunta (10.5.2011), kiinteistölautakunta (17.5.2011), kulttuuri- ja kirjastolautakunta (17.5.2011), asuntotuotantotoimikunta (18.5.2011), sosiaalilautakunta (17.5.2011), terveyslautakunta (17.5.2011), yleisten töiden lautakunta (17.5.2011), asuntolautakunta (24.5.2011), rakennuslautakunta (24.5.2011), suomenkielisen työväenopiston johtokunta (24.5.2011), eläintarhan johtokunta (26.5.2011), kaupunkisuunnittelulautakunta (26.5.2011), nuorisolautakunta (26.5.2011), opetuslautakunta (31.5.2011), Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta (7.6.2011), työterveyskeskus (14.6.2011), tietokeskus (15.6.2011), hallintokeskus (17.6.2011) ja liikuntalautakunta (21.6.2011).

Johtopäätökset

Esityslistan liitteenä olevaan raporttiin on talous- ja suunnittelukeskuksessa koottu lauta- ja johtokuntien Helsinki-Vantaa selvityksestä antamista lausunnoista keskeiset kohdat ja ehdotukset kaupungin toiminnan kehittämiseksi.

Useissa lausunnoissa todetaan, että kaupunkien yhdistämisselvityksessä on tehty uudella tavalla syventävää yhteistyötä Helsingin ja Vantaan edustajien kanssa. Tämän kaltaisen vertailun ja oppimisen mahdollisina hyötyinä on tulevaisuudessa parempi yhteistyö ja palvelutoiminnan kehittäminen.

Pääosassa lausuntoja tulevaa toiminnan kehittämistä tarkastellaan lähinnä seudullisen yhteistyön jatkamisena ja tiivistämisenä Vantaan kaupungin ja muun seudun kanssa kunkin omalla toimialalla. Yhteistyön tiivistäminen tarkoittaa käytännössä yhteisen palvelutuotannon kehittämistä tai toimintojen vertailua. Kaupungin oman toiminnan kehittämiseen tehdään esityksiä vain osassa lausuntoja.

Lauta- ja johtokuntien esittämät merkittävimmät esitykset kaupungin toiminnan kehittämiseksi ovat

- Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantotavan monipuolistaminen

- Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteiden keventämisen jatkaminen laitoshoitoa vähentämällä ja avopalveluja kehittämällä

- Sosiaali- ja terveyspalvelujen ei-lakisääteisten ja ei-subjektiivisten palvelujen laajuuden ja palvelutason arviointi

- Opetustoimen alalla perusopetuksen alueorganisaation kehittäminen, peruskoulujen kapasiteetin parempi hyödyntäminen, lukiokoulutuksen organisoiminen suuriin lukioihin ja ammatillisen koulutuksen organisoiminen yhteen oppilaitokseen

- Asemakaavoituksen lausuntomenettelyjen keventäminen ainakin pienemmissä hankkeissa

- Tontinluovutusprosessin keventäminen

- Maankäytön suunnittelun ja toteuttamisen kokonaisprosessin sujuvoittaminen teknisen sektorin asiantuntijavirastojen toimintaprosessien tarkastelulla ja tarvittaessa toimintojen kokoaminen mahdollisimman loogisiksi kokonaisuuksiksi

- Yleisten alueiden rakentamisen ja ylläpidon ulkoistamisen tarkoituksenmukaisen ja optimaalisen osuuden arviointi

- Henkilöstöhallinnon organisoinnin vaihtoehtojen selvittäminen

Keskeisenä yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta, että monilla palvelualoilla Helsingin Vantaata suurempien asukaskohtaisten palvelukustannusten merkitsevin selittävä tekijä on Helsingin korkeampi palvelutaso, tiheämpi palveluverkko, laajempi palveluvalikoima tai niiden yhdistelmä. Kaupungin palvelutoiminnan kustannusten pienentämiseen ei tällaisessa tilanteessa voida merkittävästi vaikuttaa toimintatapojen vertailulla. Suurin vaikutuskeino tähän on palvelutason, palveluverkon tai palveluvalikoiman tarkistaminen.

Jatkovalmistelu

Lauta- ja johtokuntien esittämien kehittämisehdotusten toteuttamiselle on erilaisia kehityspolkuja.

Talousarvioon 2012 sisältyvä varautuminen sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudistukseen luo mahdollisuuksia palvelujen tuotantotavan monipuolistamisen tarkasteluun ja palvelurakenteiden keventämisen jatkamiseen. Uudistusprosessin käynnistyessä voidaan Helsinki-Vantaa-selvityksen kokemukset hyödyntää.

Opetustoimen alan esitykset ovat jo valmistelussa tai selvitettävänä.

Asemakaavoituksen lausuntomenettelyjen keventämisen, tontinluovutusprosessin keventämisen sekä maankäytön suunnittelun ja toteuttamisen kokonaisprosessin sujuvoittamisen kehittämistarpeita voidaan arvioida vuoden 2013 talousarvion laatimisohjeiden yhteydessä tai strategiaohjelmaa 2013–16 valmisteltaessa.

Yleisten alueiden rakentamisen ja ylläpidon ulkoistamista voidaan tarkastella rakennusviraston palvelustrategisten linjausten yhteydessä.

Henkilöstöhallinnon tehtävien organisointi liittyy meneillään olevaan henkilöstöhallinnon tietojärjestelmähankkeeseen.

Helsingin korkeampiin palvelukustannuksiin voidaan toimintaa kehittämällä vaikuttaa vain osittain. Helsingin Vantaata korkeamman palvelutason, tiheämmän palveluverkon, laajemman palveluvalikoiman sekä erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen ei-lakisääteisten ja ei-subjektiivisten palvelujen laajuuden ja palvelutason arviointiin liittyviä ratkaisuja voidaan arvioida tulevien talousarviovalmistelujen yhteydessä.

Talousarvioehdotuksessa 2012 todetaan, että kaupungin rahoituksellisen epätasapainon oikaisemiseksi sekä tuottavuuden paranemisen aikaansaamiseksi on toimintamenojen kasvun oltava vuosina 2013–2014 kustannustason nousua selvästi pienempää. Menokasvu toimintamäärärahoissa on + 1,1 % vuonna 2013 ja + 1,5 % vuonna 2014. Toimintamenokasvun niukka taso vuosina 2013–2014 ei näyttäisi nykyisillä tuloarvioilla täysin riittävän syntyneen rahoituksellisen epätasapainon oikaisemiseen. Mikäli kyseisissä menoraameissa ei pysytä vuosina 2013–2014, kaupunki joutuu arvioimaan uudelleen tulonlähteitään tai lainanottotarvettaan.

Mikäli kansainvälisen taloustilanteen epävarmuuden myötä julkisen talouden tilanne heikkenee ja palveluvalikoiman, palvelutason ja palveluverkon uudelleenarviointia tehdään, osoittavat Vantaan kokemukset, että monilla palvelualoilla on mahdollista tuottaa Helsingin nykyistä palveluvalikoimaa rajatumpaa tarjontaa kuntalaisten hyvinvoinnin kärsimättä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausunnot Helsinki-Vantaa-selvityksen hyödyntämisestä

2

Raportti Helsinki-Vantaa-selvityksen hyödyntämiseksi.pdf

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566