Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

07.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 983

V Terveyslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2011-003550 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Johanna Nuortevalle vapautuksen terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________________ Hannu Tuomisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi terveyslautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Johanna Nuortevalle vapautuksen terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________________ Hannu Tuomisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi terveyslautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Johanna Nuorteva (Vihr.) pyytää 22.9.2011 vapautusta terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Johanna Nuortevan Hannu Tuomisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi terveyslautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Terveyslautakunta

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566