Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

07.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 994

Valtuutettu Nils Torvaldsin toivomusponsi: Toiminnan koordinoinnin ja suunnittelun tehostaminen

Pöydälle 31.10.2011

HEL 2011-001687 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Nils Torvalds) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Oker-Blom Jan D: Viitaten Demokratia-ryhmän loppuraporttiin, kohta 7 ehdotetaan lisättäväksi yksi kohta perusteluihin:

(15) Huomioidaan myös Demokratia-ryhmän työ ja ns. demokratiatilojen käytön tarve ja siihen liittyvät kustannukset muiden selvitysten yhteydessä.

Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Nils Torvalds) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 10.11.2010 ehdotusta talousarvioksi vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2011-2013 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:  

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus organisaatioselvityksen yhteydessä myös selvittää miten toiminnan koordinointia ja suunnittelua voidaan tehostaa siten, että eri virastojen yhteiskäytössä oleviin korttelitaloihin, kulttuuritaloihin ja kouluihin nimetään talosta vastaava henkilö.” (Nils Torvalds 83-0)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille. 

Esittelijä toteaa, että kaupungin virastot ovat tehneet pitkäjänteistä ylihallintokuntaista yhteistyötä kaupungin palveluverkon ja tilankäytön tehostamiseksi esimerkiksi kaavoituksen yhteydessä. Vuosina 2008-2009 tehtiin opetustoimen tilankäyttöön painottunut poikkihallinnollinen palvelutilaverkon uudistamisprojekti, jonka yhtenä tavoitteena oli tilojen yhteiskäytön parantaminen.

Tilakeskus on parhaillaan muuttamassa organisaatiotaan niin, että yksi tilakeskuksen toiminnallinen yksikkö vastaisi kiinteistökehityksestä sekä alueellisesta tarvekartoitustyöstä. Tässä työssä ylihallintokuntaisella tilojen yhteiskäytöllä on keskeinen osa.

Sosiaalivirastoon on perustettu 1.1.2011 aluetyön yksikkö, joka koordinoi kaupungin hallussa olevien kumppanuustalojen, lähiöasemien ja asukastalojen käyttöä.

Kulttuuritaloissa koordinoiva yksikkö on talon suurin hallintokunta. Koulujen tiloista vastaa päiväaikaan koulun rehtori ja iltakäyttöä varten opetusvirastossa on tilavarausjärjestelmä. Koulujen iltakäytöstä tilavarausten pohjalta päättää opetusviraston tilapäällikkö.  

Kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymään vuoden 2011 talousarvioon sisältyi valmisteille olevan kulttuuristrategian yhteydessä selvitettävä koko kaupungin kulttuuritoimen organisointi sekä sosiaali- ja terveystoimesta tehtävä kokonaisselvitys.

Kaupunginhallitus kehotti 15.11.2010 kokouksessaan talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan, että koko kaupungin kulttuuritoimen organisointia kokevat selvitykset sisällytetään valmisteilla olevaan kulttuuristrategiaan sekä kilpailuttamaan ja hankkimaan ulkopuolisen asiantuntijan tekemään kokonaisselvitys sosiaali- ja terveystoimesta 1.5.2011 mennessä.

Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisselvityksen kohteina olivat sosiaalitoimen ja terveystoimen yhteiset prosessit, lasten päivähoidon hallinnollinen asema ja eräiden tukipalvelujen tuottamisen siirtäminen sosiaalitoimen ja terveystoimen ulkopuolelle. Selvityksen laajuuden vuoksi siinä ei ehditty paneutua kuin kaikkein keskeisimpiin asioihin. Yksityiskohtaisemmat asiat kuten virastojen yhteiskäytössä olevien tilojen koordinointi ja suunnittelu jää myöhemmin selvitettäväksi.

Talous- ja suunnittelukeskuksessa tehtyä kaupungin kulttuuritoimen organisointia koskevan selvityksen tilannetta käsitellään kaupunginhallituksen iltakoulussa 7.11.2011.

Suurissa organisaatioselvityksissä on yleensä kaksi vaihetta, jossa ensimmäisessä päätetään organisaatiomuutoksesta ja toisessa vaiheessa suunnitellaan tarkemmin yksityiskohdat mm. tilojen käyttö ja käytön tehostaminen. 

Esittelijä toteaa, että virastojen yhteiskäytössä olevien korttelitalojen, kulttuuritalojen ja koulujen käytön koordinointia on viime vuosina kehitetty ja siihen kiinnitetään huomiota myös vireillään olevissa organisaatioselvityksissä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566