Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

07.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 992

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kamppi-Töölönlahti -alueen katujen ja puistojen rakentamiseen

HEL 2011-003495 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 03 12 Kadut, liikenneväylät ja radat, Kamppi-Töölönlahti alue, Kamppi-Töölönlahti -alueen kadut

 

5 380 000 euroa Kamppi-Töölönlahti -alueen katujen rakentamiseen.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 06 11, Puistorakentaminen, Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot

 

2 010 000 euroa Kamppi-Töölönlahti -alueen puistojen rakentamiseen.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys 5.5.2011

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 03 12 Kadut, liikenneväylät ja radat, Kamppi-Töölönlahti alue, Kamppi-Töölönlahti -alueen kadut

 

5 380 000 euroa Kamppi-Töölönlahti -alueen katujen rakentamiseen.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 06 11, Puistorakentaminen, Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot

 

2 010 000 euroa Kamppi-Töölönlahti -alueen puistojen rakentamiseen.

 

Esittelijä

Kamppi-Töölönlahti –alueella on tehty kunnallisteknisiä rakennustöitä 1990-luvun puolivälistä alkaen. Vuosittain (vuosina 2004-2010) katujen rakentamiseen on käytetty keskimäärin 5 milj. euroa ja puistojen rakentamiseen hieman alle 1 milj. euroa. Malminrinteen katuihin on käytetty 0,6 milj. euroa, Leppäsuon katuihin 5,7 milj. euroa, Musiikkitalon valmistuvan ympäristön parannuksiin 2,6 milj. euroa. Jalankululle ja pyöräilylle tarkoitetun Baana -hankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen on suunniteltu käytettävän yhteensä 3,5 milj.euroa, joista on käytetty 0,6 milj. euroa.

Rakennusviraston vuoden 2011 katujen toteutusohjelmaan sisältyvät Kampin liikennejärjestelytöiden ja raitiotielinjan rakentamiseen liittyvien katutöiden jatkaminen Malminrinteellä, Leppäsuon alueen katujen rakentamistöiden jatkaminen, Musiikkitalon ympäristön katualueiden sekä pyörätie Baanan suunnittelun ja rakentamisen jatkaminen.

Rakennusviraston vuoden 2011 puistojen toteutusohjelmaan sisältyvät Töölönlahden puistoalueiden suunnittelun jatkaminen ja Töölönlahden puiston eteläosan väliaikainen toteutus osana Musiikkitalon ympäristön viimeistelyä sekä Kiasman puiston rakentaminen.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntää vuodelle 2011 viraston käyttöön Kamppi - Töölönlahti -alueen katujen rakentamiseen 5,38 milj. euroa ja puistojen rakentamiseen 2,01 milj. euroa. Rakennusvirasto on tarkentanut aikaisempaa 5.5.2011 päivättyä esitystään siten, ettei Musiikkitalon väliaikaisen pysäköintialueen rakentamiseen ja Hakasalmen huvilan piha-alueen kunnostamiseen tarkoitettu yhteensä 0,76 milj. euron määrärahatarve enää sisälly siihen.

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa suunnitelmakaudelle 2012-2014 ajoittuvaan katujen rakentamiseen arvioidaan tarvittavan
5 milj. euroa ja puistojen rakentamiseen 4 milj. euroa. Suunnitelmakauden jälkeisille vuosille ohjelmoitujen katuhankkeiden kustannukset ovat 13 milj. euroa ja puistojen 19 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että Kamppi - Töölönlahti -alueen katujen rakentamiseen tarvittava 5,38 milj. euron määräraha voidaan myöntää vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 03 12 Kadut, liikenneväylät ja radat, Kamppi-Töölönlahti alue, Kamppi-Töölönlahti –alueen kadut ja puistojen rakentamiseen tarvittava 2,01 milj. euron määräraha talousarvion alakohdasta 8 06 11, Puistorakentaminen, Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys 5.5.2011

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Talous-ja suunnittelukeskus

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566