Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

07.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 993

Vaalitoimikuntien asettaminen ja vaalitoimikuntien jäsenten valitseminen vuoden 2012 presidentinvaalia varten

HEL 2011-007098 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1.     asettaa 26 vaalitoimikuntaa vuoden 2012 presidentinvaalin yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten ja

2.     valita jäsenet ja varajäsenet samoin kuin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin esityslistan liitteen mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Linden Timo, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhdistelmä vaalitoimikuntaan valittavista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Keskusvaalilautakunta

Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

 

Kaupunginhallitus päättänee

1.     asettaa 26 vaalitoimikuntaa vuoden 2012 presidentinvaalin yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten ja

2.     valita jäsenet ja varajäsenet samoin kuin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin esityslistan liitteen mukaisesti.

Esittelijä

 

Presidentinvaali toimitetaan 22.1.2012. Presidentinvaali on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 11.1.2012 ja päättyy tiistaina 17.1.2012. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut ensimmäisessä vaalissa yli puolia annetuista äänistä, järjestetään toinen vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Toisen vaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 25.1.2012 ja päättyy tiistaina 31.1.2012.

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaan hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksien ja kotiäänestyksen ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta laissa tarkemmin säädetyllä tavalla (laitosäänestys).

Lisäksi äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona. Tällöin on kyseessä kotiäänestys.

Laitoksissa ennakkoäänestys tapahtuu vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä. Kotiäänestys tulee toimittaa kello 9-20 välisenä aikana.

Vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee eduskuntavaaleissa mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskunta-vaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalikelpoinen toimikuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja jolla on äänioikeus vaaleissa.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Liitteenä oleva ehdotus vaalitoimikuntiin kuuluvista laitoksista on laadittu mm. sosiaaliviraston, terveysviraston sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin antamien tietojen perusteella. Vaalitoimikuntia ehdotetaan asetettavaksi 26, joista neljä on tarkoitettu huolehtimaan yksinomaan kotiäänestyksen toimittamisesta. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja voi tarvittaessa määrätä muidenkin toimikuntien jäseniä ja varajäseniä kyseiseen tehtävään.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Linden Timo, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhdistelmä vaalitoimikuntaan valittavista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Keskusvaalilautakunta

Esitysteksti
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566