Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

07.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 995

Valtuutettu Tea Vikstedtin toivomusponsi: rakennushankkeiden harmaan talouden torjuntaan kiinnitettävä erityistä huomiota ja tilaava hallintokunta sitoutettava työmaan valvontaan koko rakennushankkeen ajaksi

Pöydälle 31.10.2011

HEL 2011-001858 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Tea Vikstedt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Tea Vikstedt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 10.11.2010 ehdotusta talousarvioksi vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2011–2013 Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että rakennushankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota harmaan talouden torjuntaan ja myös tilaava hallintokunta sitoutetaan työmaan valvontaan koko rakennushankkeen ajaksi.” (Tea Vikstedt, äänin 82-0)

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että hankintalaki edellyttää pääsääntöisesti hankintojen kilpailuttamista. EU:n alueella julkiselta hankintayksiköltä edellytetty vapaa ja ketään syrjimätön kilpailu johtaa siihen, että halvempien kustannusten maista tulee tuotteita ja työvoimaa Suomeen. Palvelu- ja suunnitteluhankinnat kilpailutetaan hinta- ja laatukilpailuna, koska ko. yritysten ammattitaitoa ja muita laadullisia ominaisuuksia voidaan kohtuudella arvioida.

Kiinteistöviraston tilakeskus tilaa rakennuttamista ja valvontaa osaksi HKR-Rakennuttajalta ja ulkopuolisilta rakennuttajakonsulteilta Rakentamispalvelu Stara on myös merkittävä yhteistyötaho toimiessaan urakoitsijana ja käyttäessään aliurakointia.

Tilakeskus edellyttää tarjouskilpailuissa ja myöhemmin sopimusvaiheessa urakoitsijoilta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Tilakeskuksen puitesopimusasiakirjoissa ja urakkaohjelmissa on kirjattu työvoimaa koskevia vaatimuksia. Näitä vaatimuksia noudatetaan ja valvotaan.

Ennen päätöksentekoa urakoitsijan on toimitettava tilaajavastuulain mukaisesti selvitykset lakisääteisten työnantajavelvoitteiden hoitamisesta ja rekisteri-ilmoitukset rakennuttajalle. Ulkomaisen sopimuspuolen on annettava tilaajalle edellä tarkoitettuja selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot sijoittumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Urakoitsijan tulee varmistautua ja varmistaa, että jokaisella työmaalla toimivalla työlupavelvollisella työntekijällä on voimassa oleva työntekijän oleskelulupa.

Urakoitsija on velvollinen pitämään ajantasaluetteloa kaikista niistä henkilöistä, joilla on voimassa oleva kulkulupa työmaalla ja jokaisella työmaalla työskentelevällä on oltava yksilöivä kuvallinen tunniste. Verorekisteriä koskevan lain tultua voimaan, tulee kortissa olla myös työntekijän veronumero.

Rakennuttajaan sopimussuhteessa olevan urakoitsijan aliurakoitsijalla on oikeus antaa urakka edelleen aliurakkana. Urakan ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole mahdollista ilman erityisen perusteltua syytä ja siihen on saatava rakennuttajan (kaupungin) kirjallinen suostumus. Tilaaja ilmoittaa veroviranomaisille tiedot sovituista urakoista.

Tilaavana hallintokuntana tilakeskus käyttää valtioneuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla työturvallisuuskoordinaattoria valtaosassa kohteissaan. Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu huolehtia asetuksessa mainituista rakennuttajan turvallisuutta ja terveyttä koskevista toimenpiteistä. Harmaan talouden torjunnan kannalta tehtäviin kuuluu mm. esittää ohjeet henkilötunnisteen käyttöön ja kulkulupien hyväksyntään. Tilakeskus on sisällyttänyt tehtäviin lisäksi henkilörekisteritarkastuksia ja valvontaa, jolla varmistetaan tilaajavastuulain noudattaminen.

Esittelijä toteaa, että tilakeskus on panostanut harmaan talouden torjuntaan viemällä tilaajavastuulain vaatimukset yksityiskohtaisesti sovelluttuna mm. puitesopimusasiakirjoihin ja urakkaohjelmiin. Lisäksi tilakeskus täydentää normaalia rakennuttajatehtäviin sisältyvää työmaavalvontaa työturvallisuuskoordinaattorin tekemällä valvontatyöllä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566