Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

29.08.2011

 

 

 

 

 

 

§ 713

V Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen

Pöydälle 29.08.2011

HEL 2011-000358 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin: 310 36060

eila.ratasvuori(a)hel.fi

Liitteet

1

Voimassa oleva kaupunginvaltuuston työjärjestys

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee kumota kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 39 §:n 5 momentin ja 41 §:n sekä muuttaa 24 a §:n 2 momentin kuulumaan seuraavasti:

Valtuutetun, joka haluaa esittää kysymyksen, on toimitettava se kirjallisena kyselytuntia edeltävän viikon maanantaina viimeistään klo 12 kaupungin kirjaamoon.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 39 §:n 5 momentin mukaan kaupunginvaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan lisäksi laadittava erillinen keskustelupöytäkirja, johon puheenvuorot merkitään kunkin puhujan käyttämällä kielellä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että keskustelupöytäkirja hankitaan tällä hetkellä ostopalveluna. Pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen keskustelupöytäkirja on nähtävillä kaupungin kirjaamossa, ja se julkaistaan kaupungin verkkosivulla kaikkien kuntalaisten nähtäväksi. Verkkosivuilla olevan keskustelupöytäkirjan lukukerrat ovat jääneet hyvin vähäisiksi.

Kaupunginvaltuuston kokoukset videoidaan, ja niitä on mahdollista seurata suorana lähetyksenä Helsinkikanavalla verkko-osoitteessa www.helsinkikanava.fi sekä kaapelitelevision Stadi.TV-kanavalla. Kokousnauhoitteet tallennetaan Helsinkikanavalle, jolloin ne ovat katsottavissa myös kokouksen jälkeen. Helsinkikanavalla kokousnauhoitteiden yhteydessä julkaistaan mm. äänestystulokset ja läsnäolotiedot, ja nauhoitteista voi hakea yksittäisiä puheenvuoroja. Helsinkikanavan kehittymisen sekä keskustelupöytäkirjan vähäisen käytön vuoksi kaupunginhallitus katsoo, että ostopalveluna hankittavan keskustelupöytäkirjan kirjoittaminen ei enää ole tarkoituksenmukaista.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kumottavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 41 §:n, joka kuuluu seuraavasti:

Kokouksen jälkeen on esityslistaa pohjana käyttäen laadittava päätösluettelo, johon merkitään valtuuston eri asiain kohdalla tekemät päätökset. Kaupunginhallituksen tehtyä päätöksen valtuuston tekemien päätösten täytäntöönpanosta päätösluettelo toimitetaan valtuutetuille ja kaupunginhallituksen jäsenille.

Kaupunginhallitus toteaa, että Ahjon myötä myös kaupunginvaltuusto siirtyy käytäntöön, jossa esityslista täydentyy kokouksen jälkeen pöytäkirjaksi. Ennen pöytäkirjan valmistumista hallintokeskuksen viestintä laatii kokouksesta pikatiedotteen, joka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla pian kokouksen päättymisen jälkeen. Erillisen päätösluettelon painamiselle ei näin ollen ole enää tarvetta.

Työjärjestyksen 24 a §:n 2 momentin osalta kaupunginhallitus toteaa, että virastojen kirjaamot on vuoden 2011 alusta yhdistetty yhdeksi kaupungin kirjaamoksi. Kyselytuntikysymykset on näin ollen toimitettava kaupungin, ei hallintokeskuksen, kirjaamoon.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin: 310 36060

eila.ratasvuori(a)hel.fi

Liitteet

1

Voimassa oleva kaupunginvaltuuston työjärjestys

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566