Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

30.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Jäsenten kutsuminen tiedepalkinnon jakoa valmistelevaan asiantuntijaryhmään

HEL 2016-014408 T 00 00 02

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää kutsua tiedepalkintoehdotusta valmistelevan asiantuntijatyöryhmän jäseniksi vuosiksi 2017 - 2019 Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaavan ylijohtajan sekä nimetä asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajaksi sivistystoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan.

Esittelijän perustelut

Helsingin tiedepalkinto on jaettu vuodesta 1996 lähtien. Palkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinnon myöntämistä on valmisteltu asiantuntijatyöryhmässä, jonka kaupunginhallitus on kutsunut kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Edellinen ryhmä, joka vastasi kokoonpanoltaan nyt esitettyä, toimi vuosina 2014 -2016. Kaupunginhallitus on vuosittain myöntänyt palkinnon mainitun asiantuntijaryhmän esityksen pohjalta.

Tiedepalkintoa varten on kaupungin talousarvion kohtaan 1 04 02 varattu 10 000 euroa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen esitys asiantuntijaryhmän asettamisesta.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Kutsutut

 

Tiedoksi

Tietokeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566