Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

30.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

V 15.2.2017, Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2017 talousarvioon

HEL 2016-014159 T 02 02 00

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, kaupunginkanslian, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, opetuslautakunnan, pelastuslautakunnan, rakennuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan taidemuseon johtokunnan varhaiskasvatuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

TA-luku/kohta

 

Euroa

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

10 000 000

1 04 03

Vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan käytettäväksi

100 000

1 10 01

Kaupunginkanslia

470 000

1 10 02

Keskitetty tietotekniikka

1 200 000

1 14 03

Menovaraus, Khn käytettäväksi

7 526 000

1 39 13

Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

1 000 000

5 11

Kaupunkisuunnittelutoimi

87 000

5 21 05

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, Klkn käytettäväksi

574 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä 

20 957 000

 

 

 

TA-luku/kohta

 

Euroa

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käyt.

19 084 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskelpoiseksi saatt. jne,. Klkn käytettäväksi

3 955 000

 

 

 

8 02

Talonrakennus

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi

14 600 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käytettäväksi

20 680 000

8 02 04

Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn Käytettäväksi

980 000

8 02 05

Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käytettäväksi

2 073 000

 

 

 

8 03

Kadut, liikenneväylät ja radat

 

8 03 08

Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväksi

1 900 000

8 03 09

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käytettäväksi

14 820 000

8 03 10

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

2 412 000

8 03 20

Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi

1 370 000

8 03 30

Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

22 780 000

 

 

 

8 05

Väestösuojat

 

8 05 08

Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi

691 000

 

 

 

8 06

Puistorakentaminen

 

8 06 08

Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus, Ytlkn käyt.

670 000

8 06 30

Projektialueiden puistot, Khn käyt.

1 670 000

 

 

 

8 07

Liikuntarakentaminen

 

8 07 08

Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, Lilkn käytettäväksi

2 798 000

 

 

 

8 08

Korkeasaaren eläintarha

 

8 08 08

Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunn. jne., Ytlkn käytettäväksi

1 170 000

 

 

 

8 09

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 09 06

Pelastustoimi

3 382 000

8 09 07

Ympäristökeskus

79 000

8 09 10

Kaupunginkanslia

4 530 000

8 09 12

Rakennusvirasto

127 000

8 09 14

Opetusvirasto

1 699 000

8 09 17

Suomenkielinen työväenopisto

15 000

8 09 19

Kirjastotoimi

298 000

8 09 20

Kulttuuritoimi

268 000

8 09 22

Kaupungin taidemuseo

124 000

8 09 32

Sosiaali- ja terveysvirasto

1 611 000

8 09 33

Varhaiskasvatusvirasto

964 000

8 09 35

Kaupunkisuunnittelutoimi

110 000

8 09 36

Kiinteistötoimi

500 000

8 09 37

Rakennusvalvonta

300 000

 

 

 

8 22

Arvopaperit, Khn käyt.

2 180 000

 

 

 

8 29

Muu pääomatalous

 

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

7 027 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

753 000

 

 

 

Investointiosa

yhteensä

135 620 000

 

 

 

TA-luku/kohta

 

 

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käyt.

7 057 000

 

 

 

Rahoitusosa

yhteensä

7 057 000

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 20,96 milj. euroa ja investointiosassa 135,62 milj. euroa sekä rahoitusosassa 7,06 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 420 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 027 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijän perustelut

Mikäli hallintokunnalla on ollut loppuvuoteen 2016 ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2017 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, hallintokunta on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2017 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 2016. Lisäksi ylitysesityksiin sisältyvät kaupunginhallituksen käyttövaroista ja investointimäärärahoista esimerkiksi esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin sekä lähiörahastosta myöntämät hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2017.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut virastoilta tiedot vuonna 2016 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 20,96 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 13,06 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 135,62 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 155,91 milj. euroa). Myös antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 7,06 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 7,71 milj. euroa).

Tähän esitykseen sisältyy myös muutaman projektiluonteisen, määrättyyn tarkoitukseen osoitetun, mutta aikataulusyistä siirtyvän käyttötalousmäärärahan myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2017.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 20,96 milj. euroa.

1 04 02, Khn käyttövarat

Vuodelle 2012 myönnettiin talousarviokohtaan 1 04 02 yhteensä
10 milj. euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahaa nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Kaupunginhallitus päätti määrärahan käyttösuunnitelmasta 10.12.2012. Vuoden 2016 alkuun mennessä erillismäärärahasta oli käytetty 6 694 000 euroa ja siten vuodelle 2016 myönnettiin hankkeen jatkumiseksi käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 3 306 000 euron ylitysoikeus. Vuonna 2016 hankkeen määrärahankäyttö oli noin 2 064 000 euroa ja siten erillismäärärahasta on edelleen käyttämättä noin 1 242 000 euroa.

Hallintokuntien ja virastojen esitysten perusteella Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahojen osalta ylitystarpeet vuodelle 2017 ovat:

        Kaupunginkanslian hallinnoimiin hankkeisiin 700 000 euroa,

        Nuorisoasiainkeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 246 000 euroa ja

        Liikuntaviraston hallinnoimiin hankkeisiin 296 000 euroa.

Näiden määrärahojen ylitystarpeen syynä on hankkeen toimintojen jatkuminen vuonna 2017. Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahojen osalta ylitysesitys on yhteensä 1 242 000 euroa.

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahan lisäksi Khn käyttövaroista on rahoitettu eräitä projektiluontoisia hankkeita, jotka liittyvät mm. kaupungin yleisilmeeseen, turvallisuuteen sekä viihtyisyyteen. Osa vuodelle 2016 suunnitelluista hankkeista jatkuu vuodelle 2017 ja siten 8 758 000 euron osuus käyttämättä jääneistä rahoista olisi tarkoituksenmukaista myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2017.

Ylitystarve on 10 000 000 euroa.

1 04 03, Vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan käytettäväksi

Kaupungin vieraanvaraisuustoiminnan edustustilaisuuksissa on jäänyt määrärahaa käyttämättä noin 100 000 euroa. Määrärahaa tarvitaan vuonna 2017 tavanomaista suurempiin Suomen itsenäisyyden 100 -juhlavuoden tilaisuuksien järjestämiseen.

1 10 01, Kaupunginkanslia

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helsinki Abroad Ltd Oy ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja sen kumppanikaupunkien maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista palveluista syntyvät tulot. Helsingin partnerikonsortio, johon kuuluu Helsingin lisäksi kolme muuta osapuolta vastaavat 60 % kustannusosuudesta ja muut kumppanikaupungit yhteensä 40 % osuudesta. Helsingin kaupungin osuus on siten 15 % yhtiön tarvitsemista rahoitusosuuksista. Kaupunginkanslia budjetoi vuosittain kansainvälisen toiminnan käyttömenoihin Helsinki-konsortio –osuuden ja laskuttaa konsortion muilta osapuolilta niiden osuuden. Osapuolten kesken on sovittu menettelystä, jossa vuosittain suoritettavien käyttökulukorvausten ylijäämä voidaan käyttää seuraavien vuosien kustannusten tasaamiseen. Näitä menoja vastaavat määrärahat 170 000 euroa (sis. ALV 24 %) tulisi myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2017.

Määrärahaa on jäänyt käyttämättä 300 000 euroa elinkeinopoliittisista kehittämishankkeista, joita ovat start-up- ja kasvuyrittäjyyden edistäminen sekä siihen liittyvä kasvuyrityskeskittymän synnyttäminen entisen Marian sairaalan tiloihin (hanke käynnistynyt 2015) ja kiihdyttämötoimintaan.

Ylitystarve on 470 000 euroa.

1 10 02, Keskitetty tietotekniikka

Ylitysmäärärahaa tarvitaan vuonna 2017 Digitaalinen Helsinki –ohjelman hankkeisiin ja uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuviin ICT-muutoskustannuksiin.

Ylitystarve on 1 200 000 euroa.

1 14 03, Menovaraus, Khn käytettäväksi

Kaupunginhallitus kohdensi päätöksellään 21.3.2016 § 248 vuoden 2016 talousarvion 10 miljoonan euron määrärahan turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi. Määrärahan käyttö jaettiin sosiaali- ja terveysviraston, varhaiskasvatusviraston, kaupunginkanslian, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen käytettäväksi kotouttamispalvelut työryhmän ehdotuksen mukaisesti. Hankkeiden käynnistämistä ovat hidastuttaneet mm. tilojen hankintaan, kilpailuttamiseen ja vakanssien perustamiseen tarvittu aika.

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää 1 949 000 euron ylitystä vuodelle 2017 perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 viraston käyttöön osoitetusta määrärahasta. Sosiaali- ja terveysviraston käyttöön osoitettiin 2 500 000 euroa vuodelle 2016 osaamiskeskuspilotin käynnistämiseen.

Nuorisoasiainkeskus esittää 832 000 euron ylitystä vuodelle 2017 perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 viraston käyttöön osoitetusta määrärahasta. Nuorisoasiainkeskuksen käyttöön osoitettiin 900 000 euroa vuodelle 2016 monikulttuuriseen jalkautuvaan työhön.

Varhaiskasvatusvirasto esittää 47 000 euron ylitystä vuodelle 2017 perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 viraston käyttöön osoitetusta määrärahasta. Varhaiskasvatusviraston käyttöön osoitettiin 150 000 euroa lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen.

Opetusvirasto esittää 3 611 000 euron ylitystä vuodelle 2017 perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 määrärahasta. Opetusviraston käyttöön osoitettiin 4 800 000 euroa osaamiskeskuspilottiin ja 350 000 euroa lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen.

Kaupunginkanslia esittää 1 087 000 euron ylitystä vuodelle perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 viraston käyttöön osoitetusta määrärahasta. Kaupunginkanslian käyttöön osoitettiin 200 000 euroa osaamiskeskuspilottiin ja turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseen 1 100 000 euroa.

Ylitystarve on yhteensä 7 526 000 euroa.

1 39 13, Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

Kaupunkirakennetta kehittävät hankkeet ja hankkeiden toteutukseen liittyvät selvitys- ja suunnittelutehtävät sekä markkinointi toteutuivat vain osittain. Merkittävimmin määrärahaa jäi käyttämättä Pisararadan suunnittelutyön viivästyttyä. Vuoden 2017 aikana on myös varauduttava perusteltuihin kehittämishankkeisiin sekä selvitys- ja suunnittelutehtäviin mm. uuden strategiakauden alkaessa.

Ylitystarve on 1 000 000 euroa.

5 11, Kaupunkisuunnittelutoimi

Kaupunkisuunnittelutoimeen sisältyvän lähiöprojektin käyttötalouden ylitysoikeusesitys muodostuu vuodelta 2016 käyttämättä jääneistä määrärahoista, jotka käytetään vuonna 2017 lähiöprojektin toimintaan ja vielä jatkuvien hankkeiden toteuttamiseen. Vuodelle 2017 siirtyneitä hankkeita ovat mm. lähiöfestivaali, aluelähtöiset mallit syrjäytymisen ehkäisyyn ja julkisten kaupunkitilojen kunnostaminen (mm. Malminkartanon huippu).

Ylitystarve on 87 000 euroa

5 21 05, Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, Klkn käytettäväksi

Useita vuoden 2016 määrärahoilla avustettavaksi suunniteltuja hissihankkeita valmistuu vasta vuoden 2017 puolella. Näiden avustusten yhteismäärä on 573 900 euroa, jota vastaava ylitysoikeus esitetään vuoden 2017 käyttömäärärahoihin.

Ylitystarve on 574 000 euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 135,62 milj. euroa.

8 01, Kiinteä omaisuus

8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

Määrärahoja jää käyttämättä yhteensä 1 009 000 euroa. Tällä hetkellä maanhankinnat ovat painottuneet kiinteistölautakunnan päätösvaltaan kuuluviin alle 2 milj. euron kauppoihin. 

Käyttämättä jäänyt 1 009 000 euron määräraha esitetään siirrettäväksi talousarvion kohtaan 8 01 03, Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen ja kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi.

8 01 02, Esirakentaminen ja täyttötyöt jne., Khn käytettäväksi

Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen liitteessä 1 esitettyjen myöhentyneiden hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2017 aikana. Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat Kalasataman, Länsisataman ja Kruunuvuorenrannan projektialueille. Merkittäviä ylitystarpeita on myös eri täydennysrakentamiskohteissa.

Ylitystarve on yhteensä 19 084 000 euroa.

8 01 03, Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskelpoiseksi saatt. jne,. Klkn käyt.

Maanhankintaan tarkoitettuja määrärahoja jää käyttämättä 2,95 milj. euroa vuodelle 2017 siirtyneiden kauppojen vuoksi. Talousarviokohdalta 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi käyttämättä jäävä 1,01 milj. euroa esitetään siirrettäväksi tässä esityksessä kiinteistölautakunnan käyttäväksi.

Ylitystarve on yhteensä 3 955 000 euroa.

8 02, Talonrakennus

8 02 01, Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi

Opetustoimen uudisrakennushankkeisiin varattuja määrärahaoja jää arvion mukaan käyttämättä 1 050 000 euroa, koska Kalasataman korttelitalon 2. vaiheen, Myllypuron peruskoulun laajennuksen ja Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen suunnittelu on myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan.

Muista tilakeskuksen uudisrakennushankkeista jää määrärahaa käyttämättä 12 100 000 euroa, koska mm. Staran ja Liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan aloitus on siirtynyt vuodelle 2017.

Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennushankkeisiin osoitettuja määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä 600 000 euroa, Outamon oppilaskodin osasto Nelosen uudisrakennushankkeen aloitus on siirtynyt myöhemmäksi.

Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeisiin varattuja määräahoja jää käyttämättä 850 000 euroa. Määrärahaa tarvitaan jatkossa lasten päiväkoti Alppikylän ja leikkipuisto Mäkitorpan takuuaikaisiin töihin sekä lasten päiväkoti Borgströminmäen ja lasten päiväkoti Neulasen myöhentyneeseen suunnitteluun.

Ylitystarve on yhteensä 14 600 000.

8 02 02, Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käytettäväksi

Opetustoimen korjaushankkeista jää määrärahaa käyttämättä
12 410 000 euroa. Vuonna 2016 käyttämättä jääviä investointimäärärahoja käytetään vuonna 2016 valmistuvien perusparannushankkeiden seuraavien vuosien takuuaikaisiin velvoitteisiin. Pihkapuiston ala-asteen vesikaton peruskorjaus, Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivun peruskorjaus ja Mustakiven ala-asteen julkisivun peruskorjaus siirtyvät alkamaan vasta vuonna 2017.

Muista tilakeskuksen korjaushankkeista arvioidaan jäävän käyttämättä 5 180 000 euroa. Määrärahaa tarvitaan vuonna 2017, koska Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden ja Kokoelmakeskuksen muutostöiden suunnittelu on kestänyt arvioitua kauemmin ja toteutus on alkanut myöhässä.

Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeista jää käyttämättä
2 100 000 euroa, koska Teinilän lastenkodin perusparannuksen ja laajennuksen, Kustaankartanon sprinklerlaitoksen rengasjohdon rakentamisen sekä Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen tiiliverhouksen uusimisen aloitus on viivästynyt.

Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeista jää käyttämättä määrärahoja 990 000 euroa. Koska lasten päiväkoti Linnunlaulun vesikaton ja julkisivun sekä lasten päiväkoti Virkkulan ylätalon ja alatalon peruskorjausten aloitukset ovat myöhentyneet.

Ylitystarve on yhteensä 20 680 000 euroa.

8 02 04, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen tarkoitettua investointimäärärahaa jää käyttämättä 980 000 euroa. Sarvikuonokorttelissa sijaitsevan Sofiankatu 4 perusparannus, kaupungintalokorttelien pihojen kunnostus, Bockin pihasiiven ja Burtzin talon liiketilojen muutostyöt sekä torikortteleiden pienet muutostyöt ovat myöhentyneet.

Ylitystarve on yhteensä 980 000 euroa.

8 02 05, Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä yhteensä 2 073 000 euroa. Haagan pelastusaseman peruskorjaus väistötiloihin liittyvien töiden loppulaskutusta ajoittuu vuodelle 2017. Malmin rajavartiolaitoksen kiinteistön muuttaminen pelastusasemaksi on siirtynyt vuodelle 2017.

Ylitystarve on yhteensä 2 073 000 euroa

8 03, Kadut, liikenneväylät ja radat

8 03 08, Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväksi

Määrärahoja jää käyttämättä Joukkoliikenteen kehittämisen osalta, koska Reijolankadun raitiotielinjan toteuttaminen on siirtynyt vuoteen 2017. Myös runkolinja 500 edellyttämien katumuutosten rakentaminen on siirtynyt vuoteen 2017.

Ylitystarve on 1 900 000 euroa.

8 03 09, Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käytettäväksi

Määrärahoja jää käyttämättä Katujen peruskorjauksen, Siltojen peruskorjauksen, Liikennejärjestelyjen, sekä Jalankulun ja pyöräilyn väylien alakohdilta. Iso Roobertin kadun peruskorjaus siirtyi vuoteen 2017. Osa siltojen urakoista jatkuu vuoden 2017 puolelle. Palokaivonaukion liikennejärjestelyhanke siirtyi vuoteen 2017. Mechelininkadun pyörätiehanke siirtyi käynnistettäväksi vuoden 2017 keväällä katusuunnitelmavalituksen vuoksi.

Ylitystarve on 14 820 000 euroa.

8 03 10, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Liikenneviraston ja kaupungin laatiman Kehä I:n parantamista koskevan aiesopimuksen (Khs 2.12.2013 § 1294) mukaisista yhteishankkeista on laadittu toteutussopimus, joiden mukaan Kehä I:n välillä Espoon raja – Vihdintie sekä Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän urakka valmistuvat vuonna 2017. Tuusulanväylä ja Yhdyskunnantien vaihtopysäkkien ja Porvoonväylän meluesteen toteutus Jakomäen kohdalla jatkuvat vuonna 2017. Tiehankkeiden suunnittelussa mm. Länsiväylän tiesuunnitelman teko Koivusaaren kohdalla jatkuu vuonna 2017.

Ylitystarve on 2 412 000 euroa.

8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jäi käyttämättä, koska Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköintialueen parantamisen toteuttaminen on siirtynyt vuoteen 2017.

Ylitystarve on 1 370 000 euroa.

8 03 30, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä yhteensä 22,78 milj. euroa projektialueilla olevien hankkeiden myöhentymisen vuoksi.

Kamppi-Töölönlahti -alueella määrärahaa jää käyttämättä 1,26 milj. euroa. Jätkäsaaren katurakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi ja määrärahaa jää käyttämättä 1,40 milj. euroa. Kalasataman alueen katujen rakentaminen on viivästynyt aikataulujen siirtymisen vuoksi. Kalasataman projektialueeseen kuuluva Sörnäisten liikennetunnelin katusuunnittelua ei ole vielä käynnistetty. Määrärahaa jää käyttämättä 8,09 milj. euroa. Kruunuvuorenrannan katujen rakentamisurakka jatkuu vuonna 2017. Kruunuvuorenrannan raitiosillan suunnittelutoimeksiannot jatkuvat vuonna 2017. Määrärahaa jää käyttämättä 0,51 milj. euroa. Pasilan projektialueeseen kuuluvalla Ilmalan alueella kaupungin ja yksityisen toimijan välisen sopimuksen mukainen katurakentaminen jatkuu kiinteistörakentamisen edellyttämässä aikataulussa vuonna 2017. Kaupunki ja yksityisen toimijan välisen Keski-Pasilan keskuksen julkisten osien KVR-urakkasopimuksen mukainen urakka on käynnissä. Osa määrärahasta jää käyttämättä aikataulujen siirtymisen vuoksi. Pohjois-Pasilan alueen kaavamuutos on vireillä ja hankkeen katusuunnittelu siirtyy vuoteen 2017. Pasilan konepaja- alueen katurakentaminen on viivästynyt aikataulujen siirtymisen vuoksi. Määrärahaa jää käyttämättä 6,71 milj. euroa. Kuninkaantammen osalta määrärahaa jää osin käyttämättä 0,56 milj. euroa aikataulujen siirtymisen vuoksi.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen – kohdalla olevaa määrärahaa jää käyttämättä 4,25 milj. euroa, joka tarvitaan täydentämään vuonna 2017 projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen edellyttämää katurakentamista.

Ylitystarve on yhteensä 22 780 000 euroa.

8 05, Väestönsuojat

8 05 08,Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä 691 000 euroa, koska mm. Niemenmäen väestönsuojan viemäri- ja lattiakorjaus on viivästynyt.

Ylitystarve on 691 000 euroa.

8 06, Puistorakentaminen

8 06 08, Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

Leikkipuisto Brahen rakentamisen käynnistäminen on siirtynyt vuoden 2017 puolelle.

Ylitystarve on 670 000 euroa.

8 06 30, Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahti alueella varaudutaan väliaikaisen puiston takuuajan korjauksiin ja Makasiinipuiston suunnitteluun. Pasilan projektialueella Konepajanpuiston rakentamisen käynnistyminen siirtyi vuoden 2017 puolelle.

Ylitystarve on 1 670 000 euroa.

8 07, Liikuntarakentaminen

8 07 08, Liikuntapaikkojen suunn., rakent. ja perusparann., Lilkn käytettäväksi

Suurimmat siirtyvät investointihankkeet ovat liikuntapaikkojen suunnitteluun, Uimastadionin peruskorjaukseen, Vuosaaren liikuntapuiston uudisrakentamiseen, Tehtaanpuiston tekonurmikentän uudisrakentamiseen, Jätkäsaaren liikuntapuiston rakennussuunnitteluun, Talin liikuntapuiston tekonurmikentän perusparantamiseen, venesatamatukikohdan väistötilan rakentamiseen ja raskasbetoniponttonien hankintaan liittyvät hankkeet.

Ylitystarve on 2 798 000 euroa.

8 08, Korkeasaaren eläintarha

8 08 08, Korkeasaaren rakenn. ja tarhojen suunn., rakent. ja perusp., Ytlkn käyt.

Investointihankkeista jää merkittävimmin määrärahaa käyttämättä mm. Ilvestarhan peruskorjauksen, rehukeittiön peruskorjauksen ja Suomalaisen metsä –hankkeen siirtymisestä.

Ylitystarve on 1 170 000 euroa.

8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat suurin syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin. Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat kaupunginkanslian koordinoimiin keskitettyihin kaupunkitasoisiin tietotekniikan hankintoihin yhteensä 4,20 milj. euroa. Myöhentyneitä hankkeita ovat mm. johtamisjärjestelmän aiheuttamat ICT-muutokset mm. Ahjoon, palvelurekisteriin ja avustusjärjestelmään. Lisäksi HR-hanke on siirtynyt vuodelle 2017. Muita suurimpia ylitystarpeita ovat mm. pelastustoimen auto- ja kalustohankintoihin tarvittava 3,38 milj. euroa, opetusviraston tietoteknisiin hankintoihin mm. digitalisaatio-hankkeeseen tarvittava 1,70 milj. euroa sekä sosiaali- ja terveysviraston tietoteknisiin sekä kalusteiden ym. hankintoihin tarvittava 1,61 milj. euroa. Muiden virastojen käyttämättä jääneisiin määrärahoihin  perustuva ylitystarve on yhteensä 3,12 milj. euroa.

Ylitystarve on yhteensä 14 007 000 euroa.

8 22, Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä mm. yhtiömuotoisen maaomaisuuden hankinnan ja suunniteltujen osakkeiden hankinnan siirtyessä myöhemmäksi.

Ylitystarve on 2 180 000 euroa.

8 29, Muu pääomatalous

8 29 03, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna 2017. Rakennusvirastolla on 16 vuodelle 2017 siirtynyttä hanketta, joiden määrärahatarve on yhteensä 4,09 milj. euroa. Kulttuurikeskuksen määrärahatarve on 1,1 milj. euroa ja opetusviraston 0,75 milj. euroa vuonna 2017 jatkuviin hankkeisiin. Muiden virastojen ylitystarve on yhteensä 1,9 milj. euroa.

Ylitystarve yhteensä on 7 027 000 euroa.

8 29 04, Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

Määrärahaa jäi käyttämättä, koska kehittämishankkeita käynnistyi ennakoitua vähemmän. Vuonna 2017 on syytä varautua kehittämishankkeisiin mm. uuden strategiakauden vuoksi.

Ylitystarve on 753 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

7 03 06, Kamppi-Töölönlahtirahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy Kamppi-Töölönlahti –alueen hankkeita, jotka rahoitetaan Kamppi-Töölönlahtirahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus. Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuuruisena kyseisessä tulokohdassa.

Kamppi-Töölönlahti –alueen ylitysesitykset investointiosassa:

        8 01 02 08 Töölönlahden esirakentaminen 540 000 euroa

        8 03 30 11 Kamppi-Töölönlahti - alueen kadut 1 260 000 euroa

        8 06 30 10 Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot 1 620 000 euroa

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 3 420 000 euroa.

7 03 09, Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 7,03 milj. euron edestä lähiörahastohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus.

Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuuruisena kyseisessä tulokohdassa.

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 7 027 000 euroa.

Rahoitusosa

Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 7,06 milj. euroa.

9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Muusta antolainauksesta jää lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 7,06 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion alakohdittain hankkeiden viivästymisen vuoksi vuoden 2017 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet.

9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille

Seuraavien sopimuskoulujen peruskorjauslainoista nostamattomat lainaerät siirtyvät vuoteen 2017. Lisäksi varaudutaan vireillä olevien hankkeiden lainatarpeisiin nostettaviksi vuonna 2017:

        Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle myönnetystä (Khs 6.8.2012, § 817) 399 200 euron suuruisesta lainasta 112 000 euroa,

        Lauttasaaren yksityiskoulun liikuntahallihankkeelle myönnetystä (Khs 6.5.2013, § 551) lainasta 2 700 000 euroa,

        Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle myönnetystä (Khs 6.5.2013, § 551) 3,1 milj. euron suuruisesta lainasta 3 022 000 euroa

        Vuonna 2015 tehtyyn sopimuskoulujen tarveselvitykseen perustuva arvioitu käyttötarve, 1 223 000 euroa

Ylitystarve on yhteensä 7 057 000 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista vuoden 2017 talousarvioon

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ao. virastot

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566