Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

30.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurijohtajan viran täyttäminen

HEL 2016-014101 T 01 01 01 01

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää ottaa kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurijohtajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä yhteiskuntatieteiden maisteri Tuula Haaviston 1.2.2017 lukien 7900 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päättää määrätä Tuula Haaviston hoitamaan nykyistä kirjastotoimen johtajan virkaa 31.5.2017 saakka uuden kulttuurijohtajan viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan kulttuuripalvelukokonaisuutta johtaa kulttuurijohtaja. Kulttuurijohtaja johtaa kulttuuripolitiikkaa ja kulttuuripalveluiden kehittämistä. Kulttuurijohtaja suorittaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonaisuuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksenmukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat valitsee kaupunginhallitus.

Virkojen täyttömenettely

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuksien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista (jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuksien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista tullaan lakkauttamaan.

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 §:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Valintaprosessi

Kulttuurijohtajan virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa viisi henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: Tuula Haavisto, Veikko Kunnas, Stuba Nikula ja Marja-Elina (Paiju) Tyrväinen.

Hakijoita haastattelivat 9. - 17.1.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio, sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkansliasta.

Hakija Tuula Haavisto on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1983 pääaineena kirjastotiede ja informatiikka. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien kirjastotoimenjohtajan virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Veikko Kunnas on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1988 pääaineena taidehistoria. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien kulttuurikeskuksessa kulttuuripolitiikkaosaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Stuba Nikula on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1999 pääaineena tietojenkäsittelytiede. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien Helsingin kaupungin kulttuurijohtajan virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Paiju Tyrväinen on suorittanut Helsingin yliopistossa oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2010 pääaineena hallinto-oikeus. Hän on toiminut vuodesta 2011 lähtien kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelut -osaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesityksille

Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. 

Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan palvelukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Tuula Haaviston uuteen kulttuurijohtajan virkaan.

Tuula Haaviston valintaa kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurijohtajaksi puoltavat vahvaan kuntalaisten ja henkilöstön osallisuuteen nojaava näkemys kulttuurista osana Helsingin tulevaisuutta sekä todistettu kyky aikaansaada muutosta kulttuuripalvelukokonaisuuden suurimmassa palvelussa. Haavisto kykenee liikkumaan ajattelussaan ja toiminnassaan strategisen ja operatiivisen tason välillä luontevasti. Haavisto suhtautuu uteliaan käytännöllisesti tulevaisuuteen ja ihmisten käyttäytymismallien muutokseen. Haavistolla on kokemusta vaativista esimiestehtävistä sekä Helsingistä että Tampereelta. Kokemus Tampereen toimialamallista katsotaan eduksi uuden toimialan rakentamisessa.

Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Kulttuurijohtaja_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566