Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

30.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntajohtajan viran täyttäminen

HEL 2016-014113 T 01 01 01 01

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää ottaa liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä liikuntatieteen maisteri Tarja Loikkanen-Jormakan 1.2.2017 lukien 7900 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päättää määrätä Tarja Loikkanen-Jormakan hoitamaan nykyisen liikuntaviraston liikunta- ja hyvinvointipalvelut -osaston osastopäällikön virkaa 31.5.2017 saakka uuden liikuntajohtajan viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan liikuntapalvelukokonaisuutta johtaa liikuntajohtaja. Liikuntajohtaja vastaa liikuntalaissa tarkoitetun yhteistyön toteuttamisesta. Liikuntajohtaja suorittaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonaisuuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksenmukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat valitsee kaupunginhallitus.

Virkojen täyttömenettely

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuksien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista (jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuksien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista tullaan lakkauttamaan.

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 §:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Valintaprosessi

Liikuntajohtajan virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa neljä henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista.

Haastatteluun kutsuttiin kaikki ilmoittautuneet: Marko Enberg, Kirsti Laine-Hendolin, Petteri Huurre ja Tarja Loikkanen-Jormakka.

Hakijoita haastattelivat 9. - 17.1.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio, sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkansliasta.

Hakija Marko Enberg on suorittanut sotatieteiden maisterin tutkinnon Maanpuolustuskorkeakoulussa vuonna 2005 pääaineena tekniikka. Hän on toiminut vuodesta 2014 lähtien Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Kirsti Laine-Hendolin on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2002 pääaineena aikuiskasvatus. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien liikuntavirastossa hallintopalveluosaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Vesa Petteri Huurre on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1993 pääaineena yleinen valtio-oppi. Hän on toiminut vuodesta 2000 lähtien liikuntaviraston liikuntalaitososaston ja sisäliikuntapalvelut -osaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Tarja Loikkanen-Jormakka on suorittanut liikuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 1989 pääaineena liikuntasosiologia ja -suunnittelu. Hän on toiminut vuodesta 2007 alkaen liikunta ja hyvinvointipalvelut -osaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesityksille

Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. 

Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan palvelukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Tarja Loikkanen-Jormakkaa uuteen liikuntajohtajan virkaan.

Tarja Loikkanen-Jormakan valintaa liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtajaksi puoltavat selkeä strateginen näkemys liikunnan roolista osana Helsingin organisaatiota ja helsinkiläisten elämää, sekä kunnan muuttuvasta roolista ennaltaehkäisevässä hyvinvointityössä. Hänellä on laaja-alainen esimieskokemus liikunnan sektorilta. Loikkanen-Jormakalla on realistinen kuva muutostarpeista sekä vahvat näytöt asiakaslähtöisen muutoksen tekemisestä yhdessä kumppaneiden ja henkilöstön kanssa. Loikkanen-Jormakka on ihmislähtöinen, määrätietoinen ja tunneälykäs johtaja.

Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikuntajohtaja_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566