Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/9

 

30.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Kaupunkiympäristön toimialan kaupungininsinöörin viran täyttäminen

HEL 2016-014144 T 01 01 01 01

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää ottaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden kaupungininsinöörin virkaan ilman julkista hakumenettelyä oikeustieteen kandidaatti Jaakko Staufferin 1.2.2017 lukien 8900 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päättää määrätä Jaakko Staufferin hoitamaan nykyisen kiinteistöviraston virastopäällikön virkaa 31.5.2017 saakka uuden kaupungininsinöörin viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n mukaan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuutta johtaa kaupungininsinööri. Palvelukokonaisuuden johtaja suorittaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonaisuuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksenmukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat valitsee kaupunginhallitus.

Virkojen täyttömenettely

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuksien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista (jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuksien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista tullaan lakkauttamaan.

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta.Viranhaltijalain 37 §:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Valintaprosessi

Kaupungininsinöörin virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa seitsemän henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista.

Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: Arto Hiltunen, Silja Hyvärinen, Raimo Saarinen ja Jaakko Stauffer.

Hakijoita haastattelivat 3.1 ja 4.1.2017 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho, henkilöstöasiantuntija Tuija Hulkkonen ja tiimipäällikkö Leena Karasvirta kaupunginkansliasta.

Hakija Arto Hiltunen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 1982 pääaineena rakentamistalous. Hän on toiminut vuodesta 2009 lähtien tilakeskuksen päällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Silja Hyvärinen on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden maisterin ja metsänhoitajan tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1986 pääaineena metsänhoitotiede. Hän on toiminut vuodesta 2014 lähtien rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Raimo Saarinen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1978 pääaineena rakennustekniikka. Hän on toiminut vuodesta 2010 lähtien kaupungininsinöörin virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Jaakko Stauffer on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1980 pääaineena kansainvälinen oikeus. Hän on toiminut vuodesta 2011 lukien kiinteistöviraston virastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesityksille

Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. 

Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan palvelukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Jaakko Staufferia uuteen kaupungininsinöörin virkaan.

Jaakko Staufferin valintaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden kaupungininsinöörin virkaan puoltaa pitkä ja monipuolinen kokemus johtamistehtävistä toimialalla sekä määrätietoinen toimiminen organisaatiomuutosta valmistelleen rakennukset ja yleiset alueet -alatyöryhmän puheenjohtajana.

Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupungininsinööri_Yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566