Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

30.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Esitys valtioneuvostolle kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

HEL 2016-011244 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää osaltaan tehdä valtioneuvostolle liitteenä 1 olevan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisen esityksen kasvupalveluiden järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 17.10.2016 osaltaan käynnistää pääkaupunkiseudun kasvupalveluita ja niihin kytkeytyvää tehtäväkokonaisuutta koskevan erillisratkaisun valmistelun sekä oikeuttaa kaupunginjohtajan käymään neuvottelut valtioneuvoston edustajien ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa.

Kasvupalvelut koostuvat pääasiassa nykyisistä TE-toimiston palveluista ja ELY-keskuksen elinkeinopalveluista sekä kansallisista kasvupalveluista.

Kaupunkien yhteinen esitys erillisratkaisuksi on vastaus valtioneuvostolle, joka ilmoitti viime lokakuussa valmiutensa neuvotella pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa mahdollisesta kasvupalveluiden järjestämistä koskevasta erillisratkaisusta. Hallituksen mukaan pääkaupunkiseudulle tarvitaan alueelliseen yhteistyöhön perustuva ratkaisu, jolla vahvistetaan kilpailukykyä, innovaatiotoimintaa, työllisyyttä ja maahanmuuttajien kotoutumista. Valtioneuvoston taholta täydennettiin linjauksia 21.11.2016 keskeisillä ratkaisumallin periaatteilla ja neljällä eri vaihtoehtoisella hallintomallilla.

Ehdotetun esityksen lähtökohtana on, että yhden järjestämisvastuussa olevan toimijan malli on hallinnollisesti selkeä ja mahdollistaisi palveluiden yhteensovittamisen asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Kokoamalla palvelujen järjestäminen yhden julkisen toimijan vastuulle pystytään tuottamaan lisäarvoa alueen yrityksille ja asukkaille.

Esityksen mukaan kasvupalvelujen järjestämisvastuu tulisi lakiin perustuvalle pääkaupunkiseudun kasvupalvelukuntayhtymälle, jonka jäseninä olisivat pääkaupunkiseudun kaupungit. Muilla Uudenmaan kunnilla olisi mahdollisuus liittyä kuntayhtymän jäseniksi kunkin kunnan omien päätösten perusteella. Kunnilla, jotka eivät ole kuntayhtymän jäseniä, on oikeus osallistua heitä koskevien asioiden päätöksentekoon. Tällä varmistetaan, että maakunnan asukkailla olisi yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen.

Esityksen toiminnallisia tavoitteita on mm., että kaupunkien oma merkittävä panos kasvupalveluihin yhdistettäisiin alueellisiin ja kansallisen tason kasvupalveluihin siten, että niistä syntyisi asiakaslähtöinen Uudenmaan ja koko Suomen kasvua sekä maahanmuuttajien kotoutumista edistävä kokonaisuus. Laajalla palveluvalikolla pystytään luomaan niin kielelliset palvelut kuin esimerkiksi erikoistuvat neuvontapalvelut nykyistä paremmin yhteistyössä kuntien kanssa. Erillisratkaisu mahdollistaa myös työvoima- ja kotouttamisen osalta koulutuskokonaisuuden toteuttamisen koordinoidusti.

Yksi hallituksen linjaamista periaatteista erillisratkaisulle on ollut, että Uudenmaan työssäkäyntialue on kokonaisuus. Kaupunkien esityksessä kasvupalvelukuntayhtymälle kuuluu järjestämisvastuu sille säädettyjen tehtävien osalta koko Uudenmaan maakunnan alueella.

Erillisratkaisussa ei esitetä muutoksia kuntien yleiseen toimialaan tai alueen elinvoiman edistämisen tehtäviin. Lakisääteisiä tehtäviä hoitava kuntayhtymä voisi kuitenkin hoitaa myös muita, kuntien vapaaehtoisesti sille antamia tehtäviä, mikäli kuntayhtymän perussopimuksessa tai muussa sopimuksessa olisi näin sovittu.

Hallitus on edellyttänyt, että erillisratkaisussa sovelletaan kasvupalvelujen ideaa ja järjestämisvastuu pidetään tuottamisesta erillään. Palvelut tuotetaan monituottajamallin periaatteella.

Kasvupalvelukuntayhtymän perusrahoitus tulisi valtiolta samaan tapaan kuin kasvupalveluista järjestämisvastuussa oleville maakunnille. Jäsenkuntien ja Uudenmaan muiden kuntien rahoitusosuudet perustuisivat kuntien sopimusperusteisesti kuntayhtymälle siirtämiin tehtäviin.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien yhteinen esitys valmistui 20.1.2017. Valmistelu tehtiin kolmessa kaupunkien asiantuntijatyöryhmässä, jotka valmistelivat kasvupalveluihin, rahoitukseen ja juridiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Erillisratkaisuesityksen valmisteluvaiheessa järjestettiin tapaaminen Uudenmaan maakunnan kuntajohtajien kanssa ja lisäksi asia oli esillä maakuntajohtajan ja maakuntauudistuksen muutosjohtajien kanssa tapaamisessa tammikuussa.  Asia on ollut esillä myös pääkaupunkiseudun henkilöstön seurantaryhmän kokouksessa 17.1.2017. Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä käsitteli asiaa 27.1.2017.

Erillisratkaisua koskevan esityksen tekeminen edellyttää, että kaikkien pääkaupunkiseudun kaupunkien kaupunginhallitukset hyväksyvät osaltaan päätösehdotuksen mukaisen esityksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

PKS erillisratkaisuesitys

2

LIITE

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valtioneuvosto

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566