Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

30.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

V 15.2.2017, Vuokrausperusteet Oulunkylän tontille 28327/1 (Suopellonkaari 16)

HEL 2017-000128 T 10 01 01 02

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28327 tontin nro 1 (osoite Suopellonkaari 16, pinta-ala 3 618 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 28327/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 33 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

2

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuintiloista.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

Tiivistelmä

Asuntotontille 28327/1 esitetään vahvistettaviksi vuokrausperusteet. Tontti on varattu vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Hitas II -ehdoin.

Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,54 euroa/m²/kk.

Esittelijän perustelut

Tontin varaustilanne

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 (139 §) varata tontin 28327/1 Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistykselle asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten. Kiinteistölautakunta päätti 28.1.2016 (36 §) merkitä tontin 28327/1 varauksen päättyneeksi, koska tontin rakentaminen ei ollut toteutusedellytysten puuttuessa edennyt. Kiinteistölautakunta päätti samalla siirtää tontin jatkuvaan hakuun.

Kiinteistölautakunta päätti 16.6.2016 (284 §) varata tontin 28327/1 31.12.2017 saakka MaxBuild Oy:lle vapaarahoitteisten Hitas II -ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontti 28327/1 kuuluu asuinrakennusten korttelialueeseen (A). Tontin pinta-ala on 3 618 m² ja rakennusoikeus 1 447 k-m². Tontille rakennettavan rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on 2.

Puolet rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennuksen kellarikerrosta suunniteltaessa on otettava huomioon korttelin pohjavesiolosuhteet ja rakentamisen mahdolliset haittavaikutukset lähinaapureihin. Rakennusten julkisivujen on oltava pääosin muurattuja ja rapattuja. Asuinrakennuksessa on käytettävä punaisen, keltaisen tai ruskean eri sävyjä ja vierekkäisten asuinrakennusten tulee olla eri värisiä. Rakennukset on jäsennöitävä yhden huoneiston suuruisiin osiin julkisivun värityksen, materiaalien, sisäänvetojen ja/tai kattomuotojen keinoin. Asemakaavamääräysten mukaan asuntojen keskipinta-alan on oltava vähintään 120 m².

Asemakaavaan merkityn kerrosalan ja rakennusalan estämättä saa rakentaa enintään 5 % rakennusoikeudesta kuistitilaa, jota varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. Kuistin ulkoseinäpinnasta vähintään 2/3 on oltava lasia. Kerrosalan estämättä saa myös rakentaa asunnon ulkopuolisia autosuoja-, varasto- tms. tiloja. Tilan enimmäiskoko on 20 m²/ asunto. Rakennuksen enimmäiskorkeus on 7,0 metriä ja rakennusten vähimmäisetäisyys tontin rajoista on 4 metriä.

Kunkin asunnon yhteydessä on oltava 1 autopaikka. Autopaikkoja tulee olla 1 ap/80 k-m².

Tontin 28327/1 osoite on Suopellonkaari 16. Tonttia ei ole vielä merkitty kiinteistörekisteriin.

Tontin sijaintikartta on liitteenä 1 ja asemakaava liitteenä 2.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015 (282 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Oulunkylästä kaksi rivitalojen ja pientalojen korttelialueen (AR, pientalo) tonttia, tontin 28287/6 vapaarahoitteisia Hitas II -ehdoin ryhmärakennuttamismenettelyllä toteutettavia omistusasuntoja varten, ja tontin 28314/2 asumisoikeusasuntoja varten 31.12.2080 saakka pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavia 33 ja 32 euron suuruisia kerrosneliömetrihintoja asuntokerrosalan osalta.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Vuokraushinnan määrittelyssä on otettu huomioon saman alueen vastaavien asuntotonttien vuokraushinnat, maaperän laatu, tontin sijainti, tontin rahoitus- ja hallintamuoto sekä ulkopuolisen asiantuntijan arvio tonttien rakennusoikeuksien arvoista.

Vapaarahoitteiseen Hitas II -ehdoin toteutettavaan omistusasuntotuotantoon varatun asuntotontin (rivitalo) 28327/1 vuosivuokra määräytyy ehdotuksen mukaan pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

Tontin laskennallinen k-m²-hinta vastaa nykyarvoltaan (1/2017, ind. 19,21) noin 635 euron kerrosneliömetrihintaa

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin mainitussa hintatasossa noin 2,54 euroa/as-m²/kk.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 65 vuotta. Tällöin vuokra-aika päättyisi 31.12.2080.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Tontti 28327-1, sijaintikartta

2

Tontti 28327-1, ote ajantasaisesta asemakaavasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566