Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2022

1 (4)

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

17.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

HUS-yhtymän ohjausmallin valmistelun ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-014695 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti merkitä tiedoksi HUS-yhtymän ohjausmallin valmistelun ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 310 36195

jenni.rope(a)hel.fi

Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Omistajaohjaus

Hyvinvointialueesta annetun lain (jäljempänä hyvinvointialuelaki) 48 §:n ja kuntalain 46 §:n mukaisesti omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta ja hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjaukseen kuuluvat toimenpiteet voivat liittyä perustamissopimuksiin, palvelujen tuottamista koskeviin sopimuksiin ja muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa ja hyvinvointialuetta eri yhteisöissä edustaville henkilöille, muuhun kunnan ja hyvinvointialueen määräysvallan käyttöön, sekä muihin vastaaviin seikkoihin.

Hyvinvointialuelain ja kuntalain esitöiden mukaan omistajaohjauksen toimenpiteiden tavoitteena on, että ohjauksen kohteena oleva yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon omistajansa tahdon ja tavoitteet. Yhteisön päätösvaltaa käyttää kuitenkin aina sen oma, erityislainsäädännössä säädelty toimielin. Kunta ja hyvinvointialue eivät voi puuttua yhteisön oman toimielimen yksittäiseen päätökseen tai tehdä päätöstä suoraan sen puolesta. Erityislainsäädäntö ei kuitenkaan muodosta estettä sille, että kunta ja hyvinvointialue tavoittelevat vahvaa ja aktiivista omistajuutta, jonka seurauksena omistajaohjauksen kohteena oleva yhteisö toimii kunnan ja hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Hyvinvointialuelain ja kuntalain esitöissä todetaan edelleen, että omistajaohjaukselliset toimet eivät ole lueteltavissa tyhjentävästi, vaan ne ovat tilanteesta ja ohjauksen kohteena olevasta yhteisöstä ja sitä koskevasta lainsäädännöstä riippuvaisia. Lisäksi pelkät muodollisen omistajuuden keinot eivät riitä aktiiviseen omistajuuteen, vaan omistajan ja omistetun yhteisön välillä tarvitaan myös epämuodollista ohjausta ja keskustelua yhteisöön kohdistuvista odotuksista ja tavoitteista.

HUS-yhtymän ohjauskeinot

Helsingin kaupunki ja Uudenmaan hyvinvointialueet ovat suoraan lain nojalla HUS-yhtymän jäseniä. Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välisellä perussopimuksella paitsi perustetaan HUS-yhtymä, myös sovitaan keinoista sen ohjaamiseen hyvinvointialuelain 48 §:n ja kuntalain 46 §:n mukaisesti.

Perussopimus ja siinä ilmaistu HUS-yhtymän jäseninä olevien Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin tahto on HUS-yhtymän toiminnan lähtökohta. Perussopimuksella Helsingin kaupunki ja Uudenmaan hyvinvointialueet määrittelevät, millä tavalla ne myötävaikuttavat HUS-yhtymän hallintoon ja toimintaan.

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä on kokouksissaan 28.10.2021 ja 25.11.2021 käsitellyt muun muassa omistajaohjaukseen liittyviä kysymyksiä. Perussopimuksella on mahdollista sopia ainakin hyvinvointiyhtymän johtamis- ja toimintaperiaatteista, hyvinvointiyhtymän ja sen jäsenten välisestä neuvottelumenettelystä sekä jäseniltä pyydettävistä lausunnoista valmistelussa olevia asioita koskien. Perussopimuksella voidaan myös sopia merkittävistä taloutta koskevista ohjauskeinoista, kuten talousarvion valmistelussa noudatettavasta menettelystä.

Jaoston käsittely

Hallintosäännön 2 luvun 4a §:n mukaan kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto ohjaa ja seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen suunnittelu- ja valmistelutehtäviä. Jaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksiä uudistukseen liittyvistä kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen muutoksista.

Jaoston kokouksessa kuullaan ajankohtaiskatsaus HUS-yhtymän ohjausmallin valmistelusta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 310 36195

jenni.rope(a)hel.fi

Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto 17.01.2022 § 4

HEL 2021-014695 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

17.01.2022 Pöydälle

Jaosto päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta panna asian pöydälle.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 310 36195

jenni.rope(a)hel.fi

Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566