Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2022

1 (3)

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

17.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen hallinnon ja päätöksenteon muutosten kokonaisuus

HEL 2021-012403 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen hallinnon ja päätöksenteon muutoksen kokonaisuudesta annetun katsauksen.

Käsittely

Palautusehdotus:
Mari Rantanen: Asia palautetaan valmisteluun siten, että pelastustoimen itsenäisyys Helsingissä omana lakisääteisenä tehtävänä varmistetaan. Asiassa tulee ottaa huomioon sekä eduskunnan hallintovaliokunnan antama lausunto sekä sisäministeriön 15.10.2021 antama esitys hyvinvointialueen pelastustoimen hallintomalliksi.

Mari Rantasen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mari Rantanen jätti eriävän mielipiteen jaoston päätökseen seuraavin perusteluin:

Pelastustoimen olisi tullut jatkossakin olla oma itsenäinen toimialansa Helsingissä lakisääteisenä tehtävänä soten rinnalla eikä sotessa yhtenä palvelukokonaisuutena. Asiassa olisi ollut syytä noudattaa sekä eduskunnan hallintovaliokunnan antamaa lausuntoa mutta myös sisäministeriön 15.10.2021 antamaa esitystä hyvinvointialueen pelastustoimen hallintomalliksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin on toteutettava vuoden 2023 alussa voimaan tulevaa sote-uudistusta koskevat kansalliset sosiaali- ja terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen tavoitteet. Kaupunki varautuu valmistelemaan muutoksia päätöksenteon, johtamisjärjestelmän ja organisaation osalta muun maan sote-uudistuksen aikataulun mukaisesti.

Sote-uudistuksen lainsäädännössä ei ole Helsingin kaupungin hallinnon järjestämiseksi sääntelyä, joten kaupunginvaltuusto viime kädessä ratkaisee hallintosäännössä, miten erillisrahoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen organisaatio on tarkoituksenmukaista järjestää. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen muutokseen varautumisen ohjausryhmä on jakanut uudistuksen toteutuksen valmistelua alatyöryhmiin, joista yksi käsittelee päätöksenteon ja hallinnon kysymyksiä.

Kokouksessa kuullaan sote-uudistuksen päätöksenteon ja hallinnon muutoksen kokonaisuutta koskeva katsaus.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto 17.01.2022 § 3

HEL 2021-012403 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

17.01.2022 Pöydälle

Jaosto päätti yksimielisesti Mari Rantasen ehdotuksesta panna asian pöydälle.

07.12.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566