Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2022

1 (2)

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

17.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian valmistelun ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-000361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti merkitä tiedoksi ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian valmistelusta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungilla on ensisijainen vastuu lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä. Sote-uudistuksen myötä valtion tavoite- ja talousohjauksen vahvistuminen, uusi lainsäädäntö ja tiukkeneva määrärahakehys yhdistettynä kasvavaan palvelutarpeeseen edellyttävät vahvaa strategista suunnittelua ja johtamista. Muutokset asettavat paineita järjestäjäroolin selkiyttämiselle ja vahvistamiselle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen edellyttää kokonaisuuden hallintaa: tiedolla johtamista, kustannusten hallintaa, palvelutarpeen kehittymisen ennakointia ja ennaltaehkäisyä, henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistamista, systemaattisesti suunniteltua tuotantorakennetta, palvelutuotannon ohjausta ja valvontaa sekä palvelujen yhteensovittamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) edellyttämä riittävä oma palvelutuotanto on arvioitava suhteessa monituottajuuteen.

Edellä mainittu järjestämislaki edellyttää hyvinvointialueita ja Helsingin kaupunkia laatimaan palvelustrategian taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten. Palvelustrategian sisältöä määritellään lain 11§:ssä ja sen toteutumista seurataan vuosittaisissa ministeriön kanssa käytävissä neuvotteluissa. Lisäksi valtakunnalliset strategiset nelivuotistavoitteet määrittävät järjestäjän palvelustrategisia linjauksia. Hyvinvointialueilla palvelustrategia on laadittava osana hyvinvointialuestrategiaa, jota vastaa Helsingissä kaupunkistrategia.

Kokouksessa kuullaan palvelustrategian valmistelun tilannekatsaus.

Jaoston käsittely

Kaupunginvaltuusto asetti 22.9.2021 (§ 275) kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston ja antoi sille tehtäväksi ohjata ja seurata uudistuksen suunnittelu- ja valmistelutehtäviä. Jaoston tulee tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä uudistukseen liittyvistä kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen muutoksista.

Kokouksessa kuullaan uuden palvelustrategian valmistelun tilannetta koskeva ajankohtaiskatsaus.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566