Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2022

1 (1)

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

17.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Harry Bogomoloffin ja Anna Vuorjoen sekä varatarkastajiksi Pekka Saurin ja Nasima Razmyarin.

Käsittely

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita varatarkastajaksi Reetta Vanhasen sijasta Pekka Saurin.

Esittelijä

apulaispormestari

Daniel Sazonov

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Harry Bogomoloffin ja Anna Vuorjoen sekä varatarkastajiksi Reetta Vanhasen ja Nasima Razmyarin.

Esittelijä

apulaispormestari

Daniel Sazonov

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566