Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2022

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

07.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-003579 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.        

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli HSL-kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen ja hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

Kaupunginvaltuuston 8.12.2021 hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 216,5 milj. euroa ja vuoden 2021 toteuma oli 214,4 milj. euroa.

HSL:n toimintakulut olivat tammi-elokuussa huomattavasti arvioitua suuremmat. Ennusteen mukaan toimintakulut ylittävät talousarvion tänä vuonna 14,6 miljoonalla eurolla. Erityisen voimakasta kustannusten nousu on ollut liikenteen operointikustannuksissa, sillä polttoaineiden ja sähkön hinta ovat nousseet ennakoimattoman paljon. Bussiliikenteen korvausten arvioidaan ylittävän talousarvion 18 miljoonalla eurolla. Metroliikenteessä ylitys on 2 miljoonaa euroa ja raitiovaunuliikenteessä miljoona euroa. Junaliikenteessä vastaavaa nousua ei ole, sillä junien käyttämästä sähköstä on tällä hetkellä voimassa kiinteähintainen sopimus.

Koronapandemian aiheuttamasta matkustajamäärien vähentymisestä ei ole vielä toivuttu. HSL ennustaa matkustajamäärien olevan tänä vuonna 24 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019. HSL:n liikennevälineisiin arvioidaan tehtävän tänä vuonna 304 miljoonaa nousua, joka on lähellä talousarviossa arvioitua 306:ta miljoonaa. Lipputulot olivat tammi-elokuussa 4,2 prosenttia yli talousarvion, 195 miljoonaa euroa. HSL ennustaa lipputulojen olevan tänä vuonna 310 miljoonaa euroa, joka on 3,9 prosenttia yli talousarvion. Strategiassa tavoitteena kuntaosuuksille on 50-55 prosenttia HSL:n toimintatuloista. HSL arvioi, että kuntaosuuksilla katetaan kustannuksista tänä vuonna 56,8 prosenttia, kun valtion koronatukia ei oteta huomioon.

HSL arvioi valtiontuen määräksi tänä vuonna 65,8 miljoonaa euroa. Kun tuet huomioidaan, tämän vuoden tuloksen ennustetaan olevan 56,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämäisellä tuloksella katetaan akuutissa koronatilanteessa nostetun talousarviolainan lyhennyksiä ja varaudutaan kustannusten nousuun tulevina vuosina. Tukien avulla HSL myös voineet pitää joukkoliikenteen palvelutason hyvänä, eikä siihen ole tarvinnut kohdistaa rajuja leikkauksia.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle asetettiin seuraavat tavoitteet vuodelle 2022:

1. Jäsenkuntien talouden tasapainotustarpeiden huomioon ottaminen kuntayhtymän taloudenpidossa ja -suunnittelussa niin, että kuntayhtymät tekevät omat konkreettiset ja mitattavissa olevat toimenpiteensä talouden tasapainottamiseksi
2. Strategisten tavoitteiden seurantaa tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä
4. Läpinäkyvä tuottavuusmäärittely ja -laskenta tuottavuuden kehityksen seuraamiseksi
5. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden pitkän aikavälin kasvua edistetään koko HSL:n alueella
6. Toiminnassa huomioidaan koko liikennejärjestelmän toimivuus
7. Joukkoliikennettä täydentäviä liikkumispalveluja kehitetään yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa

Omistajaohjaustavoitteet ovat olleet mukana kaupungin HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta annetun lausunnon käsittelyssä.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 04.04.2022 § 36

HEL 2022-003579 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.        

Käsittely

04.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtaja Mika Nykänen ja hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566