Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2022

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

27.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 79

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätös hallituksen puheenjohtajan valinnasta

HEL 2022-002250 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin hallituksesta eronneen Wille Rydmanin tilalle Matti Parpala (Kok.) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Pia Pakarisen ehdotuksesta tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin hallituksesta eronneen Wille Rydmanin tilalle Matti Parpala (Kok.) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Satama Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama -konserni

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Satama -konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Etelä-Suomen satamapalvelu Oy ja Loviisan Satama Oy.

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja Wille Rydman on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta. Osakeyhtiölain 6 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan hallitukselle on valittava puheenjohtaja, jos hallituksessa on useita jäseniä.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Satama Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.03.2022 § 22

HEL 2022-002250 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

        osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa kokouspalkkio, joka on sama kuin palkkioryhmään C kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien kokouspalkkio,

        osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra, kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara ja kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela,

        hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,

        tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,

        hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,

        hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,

        yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

07.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Wille Rydman ja Tuula Saxholm
Estellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566