Helsingin kaupunki

Esityslista

8/2022

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

20.6.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.02.2022 § 12

HEL 2022-001372 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

14.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Mähönen ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi