Helsingin kaupunki

Esityslista

8/2022

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

20.6.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.03.2022 § 30

HEL 2022-001812 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.     

Käsittely

21.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Pia Pakarinen
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi