Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2022

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

25.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 52

PKS-yhteisöraportti 3/2021

HEL 2021-005990 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 3/2021.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

PKS raportti 3_2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuodelta 2021. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on liitteenä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

PKS raportti 3_2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 04.04.2022 § 44

HEL 2021-005990 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

04.04.2022 Pöydälle

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

01.11.2021 Ehdotuksen mukaan

14.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566