Helsingin kaupunki

Esityslista

13/2021

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

11.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.01.2021 § 2

HEL 2021-000218 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

18.01.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari, hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat Haapasaari ja Parpala poistuivat kuulemisen jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi