Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

21.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 80

Helsingin yhteisöraportti 2/2020

HEL 2020-006287 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi yhteisöraportin 2/2020.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteisöraportti 2/2020

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikkö toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa
tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin 2/2020. Raportissa esitetään vuonna 2020 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät yhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosikatsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2020 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1.

Koronapandemian vuoksi merkittävimmissä tytär- ja osakkuusyhteisöissä toimintatuotot tulevat laskemaan yhteensä 66,7 miljoonaa euroa vuoden 2020 ennusteiden mukaan vuodesta 2019. Merkittävimmät vaikutukset tulevat olemaan yhtiöissä, jotka ovat tapahtuma-alalla, kiinteistöjen vuokrauksessa, liikunta- ja urheilutoiminnassa, työvoiman vuokrauksessa ja henkilöstönruokailussa sekä satamatoiminnassa.

Liitteessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteisöraportti 2/2020

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.05.2020 § 54

HEL 2020-006287 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin 1/2020.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566