Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2019

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

25.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 117

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2019-002540 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan kolmannen esityksen kokouksen toiseksi viimeisenä asiana.

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia sataman-osia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön tavoitteena on tulla maailman toimivimmaksi satamaksi ja vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Osana sataman investointiohjelmaa ensimmäisenä uudistetaan Katajanokan matkustajaterminaali. Terminaalissa päivitetään palvelut kokonaisuudessaan, yleisilme ja odotustilat saneerataan sekä kehitetään opastusta. Remontin toteutus alkoi syyskuun alussa ja se valmistuu osissa vuoden 2020 aikana.

Helsingin Satama Oy ottaa tammikuussa 2021 Länsisatamassa käyttöön toisen automatisoidun laivankiinnitysjärjestelmän. Hankittu automooring-järjestelmä nopeuttaa alusten kiinnitystä ja irrotusta. Järjestelmän etuna on melun ja päästöjen pieneneminen paikallisesti.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2019 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

        Hiilineutraali Satama 2035 - ohjelman laatiminen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

        Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan (voitto ennen tilinpäätössiirtoja - maksettu tulovero) noin 50 % osinkona, vähintään 2,5 miljoonaa euroa

        Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 4,0 %.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.03.2019 § 21

HEL 2019-002540 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

18.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566