Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2019

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

03.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Jäsenten nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudelle 2019–2020

HEL 2019-001505 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr:n sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi hallintoneuvoston jäseneksi pormestari Jan Vapaavuorta ja hallituksen jäseneksi apulaispormestari Anni Sinnemäkeä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 8.5.2019

2

Nimeämispyyntö 8.5.2019, liite, hallintoelinten jäsenet

3

Nimeämispyyntö 8.5.2019, liite, säätiön säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö sr

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr -niminen säätiö on perustettu määräajaksi 30.6.2021 saakka. Säätiön hallitus voi tarvittaessa jatkaa toimintaa vuoden kerrallaan yhteensä enintään kolmella vuodella 30.6.2024 saakka edellyttäen, että varoja toiminnan jatkamiseen saadaan riittävästi.

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää sitä, että pääkaupunkiseudulle ja sen välittömille lähialueille kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2021 mennessä kansainvälisiksi referensseiksi kelpaavia, älykkäitä ja ekologisesti edistyksellisiä, ratkaisuja ja palveluja julkishallinnon, yritystoiminnan ja kansalaisten tarpeisiin, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikkumiseen, rakentamiseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-cleantechiin ja joilla on myös vientipotentiaalia.

Säätiön tarkoituksena on pyrkiä edistämään sitä, että pääkaupunkiseutu olisi vuonna 2021 kansainvälisesti tunnustettu näyteikkuna ja referenssialue mainituille painopistealueille syntyvien ratkaisujen ja palveluiden osalta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ja koordinoimalla yhteistyötä valtion, kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä. Säätiö tekee aloitteita, käynnistää, järjestää ja muutoin edistää tarkoitustaan tukevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia sekä harjoittaa niihin liittyvää viestintää ja muita säätiön tarkoitusta edistäviä toimintoja.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallintoneuvosto

Säätiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksantoista (18) jäsentä. 

Hallintoneuvosto valitsee itse jäsenensä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valintaa koskevan syyskokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan syyskokouksen päättymiseen.

Hallintoneuvoston jäsenistä enintään viisi (5) tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Lahden esityksestä.

Hallintoneuvosto valitsee hallintoelinten jäsenet hallituksen esityksen pohjalta huomioiden säätiön sääntöjen 5 ja 8 §:t.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja kuluvalla kaudella on pormestari Jan Vapaavuori.

Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänen tultua valituksi ja päättyy seuraavan syyskokouksen päättymiseen.

Hallituksen jäsenistä enintään kolme (3) tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien esityksestä.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten tulee edustaa huomattavaa säätiön toiminnan tavoitteen ja tarkoituksen, hallinnon tai elinkeinoelämän sisällöllistä, hallinnollista tai taloudellista asiantuntemusta.

Jäsenenä hallituksessa kuluvalla kaudella on Anni Sinnemäki.

Lopuksi

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö pyytää kaupunkia tekemään 1.7.2019 mennessä esityksen yhdestä hallintoneuvoston ja yhdestä hallituksen jäsenestä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 8.5.2019

2

Nimeämispyyntö 8.5.2019, liite, hallintoelinten jäsenet

3

Nimeämispyyntö 8.5.2019, liite, säätiön säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö sr

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Nimettävät

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.02.2019 § 14

HEL 2019-001505 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr:lle, että säätiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566