Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

26.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 113

Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätökset vuonna 2018

HEL 2018-003557 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen seuraavasti:

Päätettiin toteuttaa 9.11.2018 rekisteröidyn liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukainen sulautuminen. Sulautumissuunnitelman mukaisesti Tekme Oy sulautuu Palmia Oy:öön siten, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä 31.12.2018:

        sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle; ja

        sulautuva yhtiö purkautuu.

Todettiin, että sulautumissuunnitelman rekisteröinnin jälkeen Palmia Oy on osakekaupalla hankkinut koko Tekme Oy:n osakekannan, eikä sulautumisvastiketta tästä syystä anneta.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä yhtiö rekisteröi seuraavat aputoiminimet sulautumissuunnitelman kohdan 8 mukaisesti:

        Tekninen Palvelukeskus Häme, aputoiminimellä harjoitettava toiminta: Tekniset palvelut; ja

        Tekme, aputoiminimellä harjoitettava toiminta: Kiinteistöjen kunnossapitopalvelut, huolto- ja ylläpitopalvelut sekä siivouspalvelut ja laitoshuolto.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan sen 2 §:n osalta sulautumissuunnitelman kohdan 5 mukaisesti seuraavasti:

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa ruoka-, kiinteistö-, siivous-, rakentamis-, logistiikka- ja turvapalvelutoimintaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista koulutusta ja neuvontaa sekä kaikkea kokouspalveluiden myyntiä, tilanvuokrausta, toimitilapalveluita, IT-palveluiden myyntiä ja konsultointia.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

Todettiin, että yhtiön hallitus ilmoittaa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröitäväksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Sulautumissuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palmia Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palmia Oy

Palmia Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa ruoka-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Osakkeenomistajan päätös

Palmia Oy on toteuttanut Tekme Oy:n koko osakekantaa koskevan kaupan syksyllä 2018 kaupungin aiemmin tekemän ennakkokantapäätöksen ja osakkeenomistajan päätöksen nojalla. Palmia Oy:n tarkoituksena on ollut alusta lähtien Tekme Oy:n sulauttaminen Palmiaan osakekaupan toteuttamisen jälkeen muodostuvan konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi ja hallintokulujen pienentämiseksi.

Sulautuminen toteutetaan 31.12.2018. Sulautumisen toteuttaminen edellyttää Palmia Oy:n yhtiökokouksen päätöstä tai osakkeenomistajan päätöstä ilman yhtiökokousta. Yhtiön kanssa on sovittu tarvittavan päätöksen tekemisestä osakkeenomistajan päätöksenä yhtiökokousta pitämättä.

Osana sulautumisen toteuttamista Palmia Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan toimialaa koskevan 2 §:n osalta. Yhtiön toimialaan lisätään viittaukset rakentamis- ja logistiikkapalvelutoiminnan harjoittamiseen. Lisäksi yhtiö voi jatkossa harjoittaa toimialansa mukaista koulutusta ja neuvontaa sekä kaikkea kokouspalveluiden myyntiä, tilanvuokrausta, toimitilapalveluita, IT-palveluiden myyntiä ja konsultointia.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Sulautumissuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palmia Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja konserniohjaus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.04.2018 § 35
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566