Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

04.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2018-005011 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälät 2–10 muutetaan liitteen mukaisiksi, yhtiöjärjestyksestä kumotaan pykälät 11 ja 12 sekä muutetaan pykälien 13 ja 14 numerointi vastaavasti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Satama Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään konsernijaoston päättämään markkinaehtoisesti toimivien yhteisöjen malliyhtiöjärjestykseen perustuvat muutokset. Muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen pykäliä 2–10. Lisäksi yhtiöjärjestyksestä kumotaan 11 § (Suostumuslauseke) ja 12 § (Lunastuslauseke), koska suostumus- ja lunastuslausekkeet eivät ole välttämättömiä kaupungin ollessa yhtiön ainoa omistaja. Samalla muutetaan nykyisten pykälien 13 (Tietojensaantioikeus) ja 14 (Konserniohjaus) numerointi, mutta ei niiden sisältöä. Pykälään 1 (Yhtiön toiminimi ja toimipaikka) ei tehdä muutoksia.

Olennaisimmat muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen 10 §:ää, jonka mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita on aiempaa vähemmän, eikä esimerkiksi Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön, Loviisan Satama Oy:n, hallituksen jäsenten valintaa päätetä enää satamayhtiön yhtiökokouksessa. Tästä huolimatta kaupunki voi edelleen yhtiön ainoana omistajana halutessaan antaa Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön osalta sitovia toimiohjeita hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Lisäksi Helsingin Satama Oy:n päätöksenteossa otetaan huomioon konserniohjeen määräykset kaupungin ennakkokannan hankkimisesta merkittävissä päätösasioissa.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kyseessä oleviin yhtiöjärjestysmääräyksiin sisältyy määräyksiä, jotka ovat periaatteellisesti laajakantoisia.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiöjärjestysluonnos

Oheismateriaali

1

Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Satama Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.05.2018 § 53

HEL 2018-005011 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.05.2018 Pöydälle

Esteelliset: Tuula Saxholm

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle varapuheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

varapuheenjohtaja

Jasmin Hamid

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566