Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

19.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 171

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-000568 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä kaupunkisuunnittelu ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen esityksen (Kaj/1) kokouksen kuudentena asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Kai Huotari ja Lauri Törhönen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaapelitalo Koyn osavuosikatsaus Q2.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaapelitehdas on Suomen suurin kulttuurikeskus. Kaapelitehtaalla toimii 3 museota, 12 galleriaa, tanssiteattereita, taidekouluja sekä lukuisia taiteilijoita, bändejä ja yrityksiä.

Kaapelitehdasta hallinnoi Helsingin kaupungin omistama Kiinteistö Oy Kaapelitalo. Yhtiö peruskorjaa ja vuokraa vanhoja teollisuusrakennuksia taiteen, kulttuurin ja käsityön tarpeisiin. Vuoden 2008 alusta yhtiö on hallinnoinut myös Suvilahden vanhaa energiantuotantoaluetta. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 Kiinteistö Oy Kaapelitalolle asetettu seuraavat tavoitteet:

        Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

        Muut tavoitteet: 1. Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti. 2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %.

Yhtiö sai joulukuussa 2015 rahoituspäätöksen Tanssin talon rakentamisesta Kaapelitehtaan yhteyteen. Myönnetty 27 miljoonan avustus sijoitetaan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vaiheittain, ja yhtiö rakennuttaa tällä pääomalla Tanssin talon tiiviissä yhteistyössä Tanssin talo ry:n kanssa. Suunniteltu valmistumisvuosi on 2020. Yhtiö toteuttaa Tanssin talon hankesuunnitelman vuoden 2016 aikana. Hankkeeseen liittyvä kaavamuutos toteutetaan hankekaavana, joka on tarkoitus laittaa nähtäville vuoden 2017 alkupuolella.

Elokuussa 2015 yhtiölle myönnettiin varaus Tyynenmerenkatu 6:ssa sijaitsevaan, Lars Sonckin piirtämään L3-makasiiniin liike-, näyttely-, kulttuuri- ja tapahtumatilojen suunnittelua varten. Vuoden 2016 alusta yhtiö on käynnistänyt suunnitteluprojektin rakennuksen tulevasta käytöstä. Kohde on varattu yhtiölle kuluvan vuoden loppuun, mutta yhtiö on hakenut varaukselle jatkoaikaa ensi vuoden loppuun.

Vuoden 2015 aikana myös suunnitelmat Suvilahden kaasukellojen uusiokäytöstä edistyivät, ja niiden kunnostusprojektin oletetaan käynnistyvän syksyllä 2016. Kesäkuussa 2015 käynnistyi n. 4 miljoonan euron Creative Lenses -EU-hanke, jota Kiinteistö Oy Kaapelitalo koordinoi. Hanke pyrkii luomaan uusia kestäviä liiketoimintamalleja eurooppalaisille kulttuuriorganisaatioille.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy:ltä loppui tilojen vuokraustoiminta vuoden 2015 lopussa Lasipalatsin kiinteistön saneerauksen aloituksen vuoksi. Vuoden 2015 lopussa käynnistyivät myös neuvottelut Lasipalatsin Mediakeskuksen mahdollisesta integroimisesta Koy Kaapelitalon yhteyteen. Mediakeskus muutti Kaapelitehtaan tiloihin tammikuussa 2016. Integroitumista tarkoittavat valmistelut ovat työn alla niin yhtiöissä kuin kaupunginkansliassakin ja jatkuvat alkuvuoteen 2017.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Lauri Törhönen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaapelitalo Koyn osavuosikatsaus Q2.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.02.2016 § 13

HEL 2016-000568 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä saadun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Käsittely

15.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelynä aikana kuultavina olivat Kai Huotari ja Lauri Törhönen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566