Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 157

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-001614 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Kimmo Mäki ja Pia Pakarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014. Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2015, kun Helsingin Satama -liikelaitoksen liiketoiminta siirtyi yhtiöön. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia satamanosia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Mäki antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pia Pakarinen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.08.2016 § 104

HEL 2016-001614 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

22.08.2016 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Kimmo Mäki ja Pia Pakarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

29.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566