Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

10.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 128

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelutilanne

HEL 2016-003434 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) taloussuunnitelman 2017–2019 valmistelutilanteen.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Asian aikana kuultavina olivat Risto Rautava ja Suvi Rihtiniemi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava taloussuunnitelma käsiteltiin HSL:n hallituksessa 24.5.2016. Helsingin kaupunginhallitus antoi HSL:lle lausunnon alustavasta taloussuunnitelmasta 5.9.2016.

HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi selostaa konsernijaoston kokouksessa HSL:n taloussuunnitelman 2017–2019 valmistelutilannetta. Kokouksessa on läsnä myös HSL:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.04.2016 § 57

HEL 2016-003434 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdat.

Käsittely

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Risto Rautava ja Suvi Rihtniemi. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566