Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62

Konsernijaoston päätöksen muuttaminen Kiinteistö Oy Malminkatu 3:n hallituksen jäsenen osalta

HEL 2016-001235 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 29.2.2016 (28 §) päätöksessä Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi yhtiökokouksessa nimettäviä siten, että yhtiökokouksessa valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi  Ritva Palvalinin sijasta Raimo Mattsson.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 29.3.2016 (28 §) mm. kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi yhdeksi yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan Ritva Palvalin. Koska Palvalin kuitenkin on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä tehtävään, hänen sijastaan esitetään nimettäväksi Raimo Mattsson.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.02.2016 § 28

HEL 2016-001235 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilaa lukuun ottamatta.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa seuraavassa mainittujen yhtiöiden hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita: Asunto-oy Helsingin Kartanonisäntä, Asunto-oy Nattastenpolku, Asunto oy Helsingin Varustuksentie 1, Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29, Asunto-oy Paciuksenkatu 4, Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy, Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3, Kiinteistö Oy Intiankatu 31, Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli, Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo, Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos, Kiinteistö oy Puistolan Pankkitalo, Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti, Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo, Kiinteistö Oy Viikin Viher- ja ympäristötietokeskus, Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto, Kontulan Palvelutalo Oy, Malmin Liiketalo Oy ja Palvelukeskus Albatross Oy.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa ATT:tä edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilan vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että mainitun yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön hallitukseen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön hallituksessa toimimaan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia seuraavassa mainittuja yhtiöitä vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa: Oy Helsingin Asuntohankinta Ab, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi ja Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

5

kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon hallitusta ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Käsittely

29.02.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että liitteeseen 1 Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Tuula Saxholmin sijasta Mari Randell ja varajäseneksi Mari Randellin sijasta Ville Vastamäki.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566