Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/6

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen kokoonpanon täydentäminen

HEL 2015-004456 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Forum Virium Helsinki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2016 siten, että yhtiön hallitukseen valitaan konsernijaoston kokouksessa 14.3.2016 nimettyjen henkilöiden lisäksi:

        johtaja Mikko Pitkänen, Elisa Oyj sekä

        johtaja Janne Yli-Äyhö, Yleisradio Oy.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Forum Virium Helsinki Oy:n toimialana on kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.

Forum Virium Helsinki Oy:n toiminta on viime vuosina fokusoitunut voimakkaasti kaupunki-innovaatioihin erikoistuneeksi palvelukehittäjäksi. Yhtiön nykyistä kolmiportaista hallintomallia yksinkertaistettiin vuonna 2014. Hallintomalliuudistuksen yhteydessä siirryttiin käytäntöön, jossa yhtiön hallitukseen valitaan viranhaltijoiden lisäksi myös Forum Virium Helsinki Oy:n kumppaniyritysten piiristä valittuja henkilöitä.

Konsernijaoston kokouksessa 14.3.2016 kaupunginkanslian oikeus-palvelut -osastoa kehotettiin edustamaan kaupunkia Forum Virium Helsinki Oy:n yhtiökokouksessa ja, yhtiön hallitukseen nimettiin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, tietotekniikkapäällikkö Markku Raitio ja konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Hallituksen kokoonpanoa on tarkoituksenmukaista täydentää kahdella kumppaniyritysten edustajista valitulla jäsenellä: johtaja Mikko Pitkänen, Elisa Oyj ja johtaja Janne Yli-Äyhö, Yleisradio Oy. Janne Yli-Äyhö on toiminut Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksessa päättyvällä toimikaudella.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.04.2015 § 70

HEL 2015-004456 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Forum Virium Helsinki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2015 siten, että yhtiön hallitukseen valitaan konsernijaoston kokouksessa 16.2.2015 nimettyjen henkilöiden lisäksi:

        Petri Niittymäki, yritysliiketoimintajohtaja, TeliaSonera Finland Oyj

        Janne Yli-Äyhö, johtaja, Oy Yleisradio Ab

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566