Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

21.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

Osakkuusyhteisöraportti 2/2015

HEL 2015-008508 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 2/2015.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuusyhteisöraportti_2_2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista osakkuusyhteisöistä vuoden 2015 osalta. Raportti on laadittu osakkuusyhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuusyhteisöraportti_2_2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.09.2015 § 122

HEL 2015-008508 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 1/2015.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566