Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

21.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannekatsaus

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannekatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Jarmo Raveala ja Sari Oikarinen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätökset yhtiön toiminnan lopettamisesta

Kaupunginhallitus päätti ensin 22.6.2015 § 674 ja sittemmin 31.8.2015 § 792 oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätöksen yhteydessä muuttaa Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevaksi omistajapoliittiseksi linjaukseksi 6 = Purkaminen. Konsernijaosto oli esittänyt omistajapoliittisen linjauksen muuttamista 8.6.2015.

Lisäksi konsernijaosto päätti

- kehottaa Oy Gardenia-Helsinki Ab:n hallitusta yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin yhtiön toiminnan lopettamiseksi ja yhtiön purkamiseksi vuoden 2016 alusta lukien

- kehottaa Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n hallitusta yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminnan lopettamisen ja kiinteistön mahdollisten tulevien käyttömuutosten edellyttämiin tarvittaviin toimenpiteisiin

- että näiden päätösten täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus tekee edellä mainitun omistajapoliittisen linjauksen muuttamista koskevan päätöksen.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa

- kaupunkisuunnitteluvirastoa, kiinteistöviraston tilakeskuksen selvityksessä 19.5.2015 ja kaupunkisuunnitteluviraston kannanotossa 26.5.2015 esitetyn pohjalta, yhteistyössä kiinteistöviraston ja muiden tarvittavien tahojen kanssa tekemään nopealla aikataululla selvityksen tontin 36197/1 kaavoituksellisista kehittämisedellytyksistä siinä tilanteessa, että Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminta tontilla loppuu vuoden 2016 alusta lukien

- kiinteistövirastoa ja kaupunkisuunnitteluvirastoa yhteistyössä Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n kanssa jatkamaan kiinteistön realisointitoimia kiinteistöviraston tilakeskuksen selvityksessä 19.5.2015 ja kaupunkisuunnitteluviraston kannanotossa 26.5.2015 esitetyn pohjalta

- kaupunkisuunnitteluvirastoa ja kiinteistövirastoa tekemään asiassa mahdollisesti tarvittavat esitykset 31.12.2016 mennessä.

Tilannekatsaus

Oy Gardenia-Helsinki Ab käynnisti heti kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen tarvittavat toimenpiteet yhtiön toiminnan lopettamiseksi ja yhtiön purkamiseksi. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätettiin yhtiön asettamisesta selvitystilaan, pidettiin 4.9.2015. Selvitysmieheksi valittiin asianajaja Markus Ingström asianajotoimisto Tuomaala & Co:sta.

Gardenian tilojen ja trooppisen puutarhan toiminta päättyivät 30.11.2015, ja tiloissa pidettiin sen jälkeen vain muutama sovittu tilaisuus. Yhtiön omaisuus realisoitiin pääosin vuoden 2015 loppuun mennessä.

Yhtiön toimitusjohtaja ja henkilökunta irtisanottiin 4.9.2015. Toimitusjohtajan ja vastaavan puutarhurin osalta irtisanomisaika oli 6 kk ja muun henkilökunnan osalta 4 kk. Kaupungin toimenpiteet uuden työtehtävän löytämiseksi henkilökunnalle kaupungin sisältä käynnistettiin, ja kolme henkilöä on saanut työtehtävän kaupunkikonsernista.

Yhtiön vuoden 2015 tiinpäätöksen mukaan yhtiön kokonaistuotot olivat 930.556,52 euroa. Yhtiön kokonaistuotot muodostuvat liikevaihdosta ja Helsingin kaupungin avustuksesta (608 000 euroa). Vuonna 2014 kokonaistuotot olivat 936.341,51 euroa.

Yhtiön tulos vuonna 2015 oli 206.891,60 euroa negatiivinen. Vuoden 2014 vastaava tulos oli 202 857,16 euroa negatiivinen. Yhtiön liiketappioksi muodostuu 209.575,35 euroa. (vuonna 2014 liiketappio oli - 205 657 euroa).

Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmies on esittänyt lopputilityksen yhtiökokouksessa. Lopputilitys valmistuu alkuvuodesta. Myös yhtiökokous pidetään alkuvuodesta.

Kiinteistövirasto on selvittänyt kiinteistön realisointimahdollisuuksia. Tavoitteena on kiinteistön myynti tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailu käynnistyi 17.2.2016 ja tarjousaika päättyi 16.3.2016.

Konsernijaoston kokouksessa toimitusjohtaja Sari Oikarinen ja hankesuunnittelupäällikkö Jarmo Raveala kiinteistövirastosta selostavat asiaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kiinteistövirasto

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.09.2015 § 55

 

Kaupunginhallitus 31.08.2015 § 792

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esityslistalla ilmenevin perustein hyväksyä Operaatio Gardenia –kansanliikkeen nimissä toimivan yksityishenkilön sekä Viikki-Seura ry:n oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse on oikaisuvaatimuksen 1 kohdassa mainittujen asiakirjojen puuttumisesta sekä näin ollen kumota 22.6.2915 § 674 tekemänsä päätöksen Oy Gardenia-Helsinki Ab:n omistajapoliittisen linjauksen muuttamisesta.

Kaupunginhallitus päätti esityslistalla ilmenevin perustein muilta osin hylätä Operaatio Gardenia –kansanliikkeen nimissä toimivan yksityishenkilön sekä Viikki-Seura ry:n oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksen tekijät eivät ole esittäneet näiltä osin sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevaksi omistajapoliittiseksi linjaukseksi 6 = Purkaminen.

Käsittely

31.08.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

22.06.2015 Ehdotuksen mukaan

15.06.2015 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.06.2015 § 100

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannekatsauksen.

Samalla konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen 26.4.2011 § 431 hyväksymää omistajapoliittista linjausta Oy Gardenia-Helsinki Ab:n osalta muutetaan seuraavasti: Nykyinen linjaus: 1=Pidetään nykyisellään, uusi linjaus: 6=Purkaminen.

Lisäksi konsernijaosto päätti

- kehottaa Oy Gardenia-Helsinki Ab:n hallitusta yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin yhtiön toiminnan lopettamiseksi ja yhtiön purkamiseksi vuoden 2016 alusta lukien

- kehottaa Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n hallitusta yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminnan lopettamisen ja kiinteistön mahdollisten tulevien käyttömuutosten edellyttämiin tarvittaviin toimenpiteisiin

- että näiden päätösten täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus tekee edellä mainitun omistajapoliittisen linjauksen muuttamista koskevan päätöksen.

Vielä konsernijaosto päätti kehottaa

- kaupunkisuunnitteluvirastoa, kiinteistöviraston tilakeskuksen selvityksessä 19.5.2015 ja kaupunkisuunnitteluviraston kannanotossa 26.5.2015 esitetyn pohjalta, yhteistyössä kiinteistöviraston ja muiden tarvittavien tahojen kanssa tekemään nopealla aikataululla selvityksen tontin 36197/1 kaavoituksellisista kehittämisedellytyksistä siinä tilanteessa, että Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminta tontilla loppuu vuoden 2016 alusta lukien

- kiinteistövirastoa ja kaupunkisuunnitteluvirastoa yhteistyössä Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n kanssa jatkamaan kiinteistön realisointitoimia kiinteistöviraston tilakeskuksen selvityksessä 19.5.2015 ja kaupunkisuunnitteluviraston kannanotossa 26.5.2015 esitetyn pohjalta

- kaupunkisuunnitteluvirastoa ja kiinteistövirastoa tekemään asiassa mahdollisesti tarvittavat esitykset 31.12.2016 mennessä.

Käsittely

08.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

08.12.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

24.11.2014 Pöydälle

09.06.2014 Ehdotuksen mukaan

10.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

24.02.2014 Pöydälle

10.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Ympäristökeskus 28.5.2014

HEL 2013-016069 T 00 01 05

 

Gardenian rakentamisen taustalla oli alun perin 1990-luvulla kaksi hanketta. Edesmenneen kaupunginpuutarhuri Pekka Jyrängön ideana oli rakentaa Viikkiin itäisiä kaupunginosia palvelemaan Töölönlahden talvipuutarhaa täydentävä talvipuutarha. Toisaalta ympäristökeskus suunnitteli Vanhankaupunginkoskelle kestävää elämäntapaa edistävä ympäristövalistuskeskusta ja luontokoulua . Suunnittelun edetessä rakennusvirasto ja ympäristökeskus päättivät yhdistää nämä hankkeet  selvien synergiaetujen takia ja myös siksi, että paikka soveltuisi myös viherneuvonnalle, johon oli tarvetta.

Perustamissuunnitelmassa rakennusvirasto ja ympäristökeskus sitoutuivat tilaamaan Gardenialta viher- ja ympäristöneuvontapalveluita ja opetusvirasto puolestaan sitoutui tilaamaan luontokoulupalvelua. Edellä mainittujen virastojen toiveet huomioitiin Gardenian tiloja ja toimintaa suunniteltaessa ja virastojen palvelutilaukset muodostivat keskeisen perustan myös Gardenian taloudelle. Kun vielä korkeiden rakentamiskustannusten takia korkeisiin vuokriin saatiin huojennusta luotiin pohja Gardenian toiminnalle vuosiksi eteenpäin. Taloudelliset vaikeudet alkoivat erityisesti opetusviraston alkaessa vähentää tilauksiaan ja vuokrien kohotessa. On selvää, että pelkästään luontokoulun ja ympäristöneuvonnan kannalta olisi taloudellisesti järkevää siirtää toiminnot Viikkiin halvempiin tiloihin. Sellaisenaan ne eivät ole sidoksissa välttämättä talvipuutarhaan.

Ympäristökeskus yhtyy tilakeskuksen näkemykseen, että ulkopuolisen ostajan löytäminen on hyvin epätodennäköistä ja vuokraaminen nykyisellä vuokratasolla subventoimatta sitä on vaikeaa.  Ympäristökeskus pitää Gardenian toiminnan jatkumista ja edelleen kehittämistä hyvin tärkeänä. Ympäristökeskus on valmis nostamaan tilauksiaan tasolle, joka vallitsi Gardeniaa perustettaessa eli n. 40.000 euroon. Tällä ei kuitenkaan olisi yksistään tietenkään ratkaisevaa  merkitystä Gardenian talousvaikeuksien kannalta. Ympäristökeskuksen mielestä muidenkin virastojen tulisi kyetä palaamaan siihen tilauspohjaan, mikä oli Gardenian alkuvuosina ja josta  sovittiin.

Yhtenä vaihtoehtona ympäristökeskus esittää, että Gardenian omistuspohjaa laajennetaan ja sitä kautta lisätään paikan houkuttelevuutta. Omistuspohjan laajentaminen voisi myös vahvistaa Gardenian asemaa korkealaatuisena viheralan näyttely- esittely ja myyntikeskuksena. Ravintolatoiminnan laajentamista osin kasvihuoneeseen ja kasvihuoneesta avautuvalle terassille voisi tarkemmin selvittää. Rajoittavaksi tässä voi tulla kuitenkin mm.  keittiökapasiteetin riittämättömyys. Myös myyntitoimintaa voisi laajentaa ja monipuolistaa nykyisestä. Parhaimmillaan Gardenia voisi houkutella ekologisesta elämäntavasta ja viherasioista kiinnostuneita kaupunkilaisia hakemaan innostusta, elämyksiä sekä käyttämään ravintolapalveluita ja tekemään hankintoja myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tällä hetkellä ravintola palvelee lähinnä työpaikkaruokalana. Yliopisto voisi tuoda lisää näkyvyyttä Gardenialle entistä aktiivisemmalla tieteen popularisoinnilla esimerkiksi yleistilaisuuksien ja kurssien muodossa. Yliopiston mahdollisuudet käyttää Gardeniaa ovat toistaiseksi jääneet idea-asteelle.

Ympäristökeskuksen mielestä Gardenialla on sijaintinsa, arkkitehtuurinsa ja yhä ajankohtaisemman sisältönsä vuoksi huomattavaa kehittämispotentiaalia. Tarvitaan uusia ideoita ja uusia yhteistyökumppaneita toiminnan kehittämiseksi. Kytkös ympäröivään luontoalueeseen voisi olla vahvempi. Myös markkinointia ja opasteita tulisi lisätä. Markkinointia ovat  tähän saakka rajoittaneet käytettävissä olevat määrärahat. Kaupungin pitäisi myös sallia paremmat opasteet kadun varsille. Tähän ei yrityksistä huolimatta ole saatu lupaa.

Lupaavalta tuntuu ajatus siitä, että Gardenia hyväksyttäisiin kaupungin palvelutarjoajaksi palveluseteliasioissa, jolloin palveluita voitaisiin tarjota palvelutalojen vanhuksille.

Gardenialla on keskeinen rooli ympäristökasvatuspalveluiden tarjoajana Helsingissä. Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä pidetään yhä tärkeämpänä keinona sekä koulujen että päiväkotien opetuksen kehittämisessä. Gardenian yhteydessä toimivalla luontokoululla on erityisesti luontokoulukäyttöön suunnitellut sisätilat ja varsinaisena luokkahuoneena toimii upea Viikki-Vanhankaupunginlahden luontoalue. Ympäristökeskus pitää erittäin tärkeänä, että Gardenian suosittu luontokoulutoiminta jatkuu ja helsinkiläiset lapset ja nuoret saavat tilaisuuden tutustua arvokkaaseen lähiluontoonsa.

Lisätiedot

Kaisa Pajanen, johtava ympäristökasvattaja, puhelin: +358 9 310 31521

kaisa.pajanen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto Kaupungininsinööri 27.5.2014

HEL 2013-016069 T 00 01 05

 

Rakennusvirasto on tehnyt yhteistyötä Oy Gardenia-Helsinki Ab.n kanssa yhtiön perustamisesta lähtien. Rakennusvirasto on tilannut yhtiöltä viherneuvontaa, ympäristökasvatustyötä sekä viheralan esitteiden ja tapahtumien valmistelutyötä.  Vuotuisen tilauksen arvo on ollut viime vuosina yhteensä 68 000 euroa (ALV 0%). Rakennusviraston kannalta yhteistyö on ollut toimivaa ja asiantuntijuus ja saatujen palveluiden laatu on ollut hyvä.

Tilaukset on rahoitettu katu- ja viheralueiden ylläpitoon varatuista määrärahoista Rakennusviraston ei ole mahdollista lisätä palvelutilauksia yhtiöltä tehtävävastuiden lisääntymisestä ja kustannustason noususta johtuvan talouden kiristymisen vuoksi.  Lisärahoituksen osoittaminen Oy Gardenia-Helsinki Ab:ltä tilattaviin palveluhankintoihin edellyttäisi katu- ja viheralueiden ylläpidon muiden tehtävien rahoituksen vähentämistä.

Lisätiedot

Antti Hietala, osastopäällikkö, puhelin: 310 38236

antti.hietala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566