Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 10.3.2016

HEL 2016-000006 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.3.2016, ja siellä hyväksymään asiat yhtiön hallituksen päätösesitysten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Oy Apotti Ab, ylimääräisen yhtiökokouksen 10.03.2016 kokouskutsu

2

Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 10.03.2016, esityslista

3

Oy Apotti AB ylimääräinen yhtiökokous 10.03.2016 päätösehdotus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) kanssa.

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015 ja merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38 %.

Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 10.3.2016. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön lainojen kilpailutusta ja lainojen nostoa. Yhtiön hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti:

        ottaa lainan vuosien 2016–2017 rahoitustarpeen mukaisesti. Arvioitu lainasumma on 70 miljoonaa euroa. Laina nostetaan yhtiön hallituksen myöhemmin päättämän aikataulun mukaisesti. Loppuosa arvioidusta noin 202 miljoonan euron lainanottotarpeesta tuodaan yhtiökokouksen käsittelyyn vuosina 2017 ja 2018,

        valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan kilpailuttamaan edellä mainittu laina osakkaiden tekemien takauspäätösehtojen mukaisesti,

        valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan nostamaan laina kilpailutuksen perusteella yhtiön hallituksen myöhemmin päättämän aikataulun mukaisesti,

        valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan lainaa koskevat velkakirjat,

        valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan tarvittavat johdannaisyleissopimukset rahalaitosten kanssa vaihtuvakorkoisena nostettavien lainojen korkojen kiinnittämiseksi,

        valtuuttaa kilpailuttamaan mahdolliset korkosuojaukset yhtiön hallituksen myöhemmin päättämin ehdoin.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 2.12.2015, § 331 takauksen myöntämistä Oy Apotti Ab:lle. Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti:

        myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten enintään 82 milj. euron määräisen kaupungin omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä n. 202 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka,

        että takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungin omavelkainen takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä,

        että kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu,

        että Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan edellisessä kohdassa mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä,

        että em. päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan vastaavat, määrällisesti omien omistussuhteidensa mukaiset päätökset Oy Apotti Ab:n lainojen omavelkaisesta takaamisesta.

Oy Apotti Ab:n johto käyttää lainojen ja mahdollisten suojausten kilpailutuksen järjestämisessä sekä saatujen tarjousten vertailussa tukenaan HUS:n sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien rahoitustoimintojen edustajia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Oy Apotti Ab, ylimääräisen yhtiökokouksen 10.03.2016 kokouskutsu

2

Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 10.03.2016, esityslista

3

Oy Apotti AB ylimääräinen yhtiökokous 10.03.2016 päätösehdotus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.01.2016 § 6

HEL 2016-000006 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.1.2016.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa

        ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan Hannu Juvosen tilalle Sami Sarvilinna, ja

        hyväksymään muut käsiteltävät asiat hallituksen esitysten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566