Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/9

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte

HEL 2016-001166 T 00 01 06

Beslut

Koncernsektionen beslutade utse följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s ordinarie förbundsmöte 2016 i Raseborg:

 

Företrädare

Personlig ersättare

1.

Ulla-Marja Urho

-

2.

Bernt Nordman

-

3.

Veronica Hertzberg

-

4.

Björn Fant

-

5.

Benjamin Ellenberg

-

6.

Mikael von Nandelstadh

Laura Kuisma

7.

Elisabeth Helander

Olof Cantell

8.

Joonas Leppänen

Eliel Kilpelä

9.

Pekka Tiusanen

Helena Kantola

10.

-

-

 

Behandling

Koncernsektionen utsåg enhälligt följande personer till representanter på förslag av orföranden:

        Ulla-Marja Urho

        Bernt Nordman

        Veronica Hertzberg

        Björn Fant

        Benjamin Ellenberg

        Mikael von Nandelstadh (ersättare Laura Kuisma)

        Elisabeth Helander (ersättare Olof Cantell)

        Joonas Leppänen (ersättare Eliel Kilpelä)

        Pekka Tiusanen (ersättare Helena Kantola)

Föredragande

stadsdirektör

Jussi Pajunen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Kallelse till ordinarie förbundsmöte

Sökande av ändring

Omprövning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Sydkustens lanskapsförbund r.f.

Omprövning

Päätöksessä mainitut

Omprövning

Beslutsförslag

Koncernsektionen beslutar utse följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s ordinarie förbundsmöte 2016 i Raseborg:

 

Företrädare

Personlig ersättare

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

Föredragandens motiveringar

Sydkustens landskapsförbund r.f. ber (27.1.2016) medlemskommunerna att utse sina representanter till förbundsmötet 7.4.2016 i Raseborg. Inbjudan till förbundsmötet utgör bilaga till detta ärende.

Medlemskommunerna utser en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, och lika många personliga ersättare. Antalet röster är detsamma som antalet representanter. Representanterna vid förbundsmötet har utsetts bland de förtroendevalda.

Föredragande

stadsdirektör

Jussi Pajunen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Kallelse till ordinarie förbundsmöte

Sökande av ändring

Omprövning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Sydkustens lanskapsförbund r.f.

Omprövning

Päätöksessä mainitut

Omprövning

Beslutshistoria

Stadsstyrelsens koncernsektion 15.02.2016 § 10

HEL 2016-001166 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

15.02.2016 Bordlades

Motförslag:
Hannu Oskala: Bernt Nordman

Motförslag:
Laura Rissanen: Ulla-Marja Urho

Hannu Oskalas och Laura Rissanens motförslag behandlades inte eftersom behandlingen av ärendet avbröts.

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Laura Rissanen.

Föredragande

stadsdirektör

Jussi Pajunen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566