Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Hallituksen jäsenen vaihdos kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden osalta

HEL 2014-015239 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa päätöstään 16.2.2015, 29 § siten, että kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kehotetaan esittämään Asunto-Oy Helsingin Kartanonisännän, Asunto-Oy Helsingin Nattastenpolun, Asunto-Oy Helsingin Varustuksentie 1:n sekä Asunto-Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n hallituksiin Jukka Wallinin (PS) sijaan Arto Välikangasta (PS).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto päätti 16.2.2015, 29 § kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia As Oy Helsingin Harmajankadun, As Oy Helsingin Kartanonisännän, As Oy Helsingin Nattastenpolun, As Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja As Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n kevään 2015 varsinaisissa yhtiökokouksissa sekä hyväksymään yhtiökokouksissa käsiteltävät asiat yhtiöiden hallitusten päätösehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa esittämään yhtiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien valintaa yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Asunto-Oy Helsingin Kartanonisännän, Asunto-Oy Helsingin Nattastenpolun, Asunto-Oy Helsingin Varustuksentie 1:n sekä Asunto-Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n osalta konsernijaoston päätöksessä 16.2.2015, 29 § oli hallitusjäseniä koskeva virhe. Jukka Wallinin (PS) sijaan mainittujen yhtiöiden hallituksiin tulisi valita Arto Välikangas (PS).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.02.2015 § 29

HEL 2014-015239 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia As Oy Helsingin Harmajankadun, As Oy Helsingin Kartanonisännän, As Oy Helsingin Nattastenpolun, As Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja As Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n kevään 2015 varsinaisissa yhtiökokouksissa sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallitusten päätösehdotusten mukaisesti.

Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti: 

As Oy Helsingin Harmajankatu

- Hallituksen jäseneksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Kari Nietosvaara (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salmivuori, HTM

Kaupunki omistaa 56,6 % yhtiön osakkeista, eikä siten yhtiöjärjestyksen perusteella yksinään välttämättä edusta enemmistöä yhtiökokouksessa käytettävistä äänistä. Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että kaupungin edustajat hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi valitaan yllä olevan mukaisesti ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupungin viranhaltijaedustaja. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja toinen varajäsen valitaan ensisijaisesti muiden osakkaiden asettamista ehdokkaista.

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan Tilintarkastusrengas Oy päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salmivuori, HTM.

As Oy Helsingin Kartanonisäntä

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen Vas.)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Jukka Wallin (luottamushenkilöjäsen PS)
- (Hallituksen jäseneksi Jaakko Martimo, asukasedustaja)
- Hallituksen varajäseneksi Kari Nietosvaara (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salmivuori, HTM

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Nattastenpolku

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen Vas.)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Jukka Wallin (luottamushenkilöjäsen PS)
- (Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Rauno Kadenius (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salmivuori, HTM.

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Varustuksentie 1

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen Vas.)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Jukka Wallin (luottamushenkilöjäsen PS)
- (Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Rauno Kadenius (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salmivuori, HTM

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Vellamonkatu 29

- Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen Vas.)
- Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
- Hallituksen jäseneksi Jukka Wallin (luottamushenkilöjäsen PS)
- (Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Rauno Kadenius (viranhaltijavarajäsen)
- Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
- Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salmivuori, HTM

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille sekä tilintarkastajille.

Hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot

Konsernijaosto päätti todeta, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Omistajaohjaus yhtiökokoukselle ja hallituksiin valittaville kaupungin edustajille

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiökokouksen pöytäkirjaan kirjataan seuraavat hallitusta velvoittavat toimintaohjeet:

-        Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

-        Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja selvittämään lainojen uudelleenjärjestelytarpeen.

-        Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

-        Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiössä laaditaan keskipitkän aikavälin kattava korjaussuunnitelma.

-        Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

-        Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

-        Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa AM-ohjelman mukaiset asuntokannan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät tavoitteet ja Helsingin, valtionhallinnon ja RAKLI ry:n välisen kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokuutta koskevan toimenpideohjelman (VAETS, voimassa 2010 - 2016) tavoitteet. Yhtiön ja tytäryhtiöiden tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta. Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

-        Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö seuraa energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoi kulutustiedot järjestelmällisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajia yhtiön hallituksessa menettelemään siten, että hallituksen toiminta ei ole ristiriidassa kaupungin arvojen, kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tai maankäytön ja asumisen toteutusohjelman kanssa.  

Yhtiöiden toiminnan strateginen järjestäminen

Yhtiökokous kehottaa hallitusta yhtiön asioista päättäessään ja tulevaa toimintaansa suunnitellessaan ottamaan huomioon edelleen kaupunkikonsernin johdon antaman linjauksen, jonka mukaan kunkin yhtiön asuntojen teknisten toimintojen toteuttamis- ja järjestämisvastuu pyritään keskittämään mahdollisuuksien mukaan Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566