Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallituksen jäsenen vaihdos ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n tilintarkastajan nimeäminen

HEL 2015-000760 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa päätöstään 16.2.2015, 15 § siten, että kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kehotetaan esittämään Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen Toni Paussun (PS) sijaan Tommy Lindqvistiä (PS) ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 16.2.2015, 15 § kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia muun muassa Helsingin Bussiliikenne Oy:n ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kevään 2015 varsinaisissa yhtiökokouksissa sekä hyväksymään yhtiökokouksissa käsiteltävät asiat yhtiöiden hallitusten päätösehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa esittämään muun muassa Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien valintaa yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n osalta konsernijaoston päätöksen liitteenä olleessa hallitusjäseniä koskevassa listassa oli virhe. Toni Paussun (PS) sijaan yhtiön hallitukseen tulisi valita Tommy Lindqvist (PS).

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n osalta kevään 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa ei valita hallituksen jäseniä, koska hallituksen toimikausi on yhtiössä kaksivuotinen ja nykyinen toimikausi päättyy keväällä 2016. Yhtiön tilintarkastajan toimikausi on sen sijaan yksivuotinen, joten kaupungin yhtiökokousedustajalle tulisi antaa toimiohje tilintarkastajan valinnan osalta. Yhtiön nykyinen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.02.2015 § 15

HEL 2015-000760 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2015 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 12.11.2014 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous antaa seuraavien yhtiöiden hallituksille seuraavan sitovan toimiohjeen:

Oy Gardenia-Helsinki Ab: Yhtiö toteuttaa vuonna 2014 laadittua talouden tervehdyttämisohjelmaa.

MetropoliLab: MetropoliLab Oy varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenottopalvelujen saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille.

Käsittely

16.02.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että liitteeseen 1 Työmaahuolto Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi muutettiin Hanna Laineen tilalle Hannele Luukkainen.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Lindén Timo, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566