Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 63

UMO-säätiön hallituksen jäsenen vaihdos

HEL 2015-001515 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 9.3.2015 tekemäänsä edustajien nimeämistä sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen toimielimiin koskevaa päätöstä siten, että UMO-säätiön hallitukseen nimetään Juha Kankaan (PS) sijaan Markku Junnila (PS).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

UMO-säätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 9.3.2015 nimetä kaupungin edustajat muun muassa UMO-säätiön toimielimiin sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi.

UMO-säätiön osalta konsernijaoston päätöksen liitteenä olleessa hallitusjäseniä koskevassa listassa oli virhe. Juha Kankaan (PS) sijaan säätiön hallitukseen tulisi valita Markku Junnila (PS).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

UMO-säätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.03.2015 § 40

HEL 2015-001515 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

-        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2015 varsinaisissa yhtiökokouksissa

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

-        kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti

-        kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

-        kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty

-        nimetä kaupungin edustajat säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti

-        todeta, että tilintarkastajalle ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566