Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

17.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 158

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2014

HEL 2014-005907 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 18.11.2014.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 - 2017 liitteen mukaisena

b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2015 seuraavasti:

Toimintamenot 614 880 000 euroa

Investointimenot 48 504 000 euroa

Kuntaosuudet 298 953 000 euroa

c) että vuonna 2015 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2014 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän vuoden euriborkorkoa.

d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2015 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2015 pitkäaikaista lainaa enintään 30 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa (asia 3).

- kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2013 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 4).

- kannattamaan hallituksen esitystä myöntää Aura Sallalle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä maastamuuton johdosta ja esitystä valita hallituksen toimikauden ajaksi Jaana Pelkosen varajäseneksi Sini Marjukka Jokisen (asia 5).

- kannattamaan hallituksen esitystä myöntää Sini Jokiselle eron tarkastuslautakunnan tehtävästä ja esitystä valita tarkastuslautakunnan toimikauden ajaksi Hanna Laakson varajäseneksi (asia 6).

Vielä konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HSL:n syysyhtymäkokouksen esityslista

2

HSL:n ääniluettelo

3

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017

4

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

5

HSL:n hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HSL

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään

- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen

- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta

- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta

- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän 18.11.2014 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu on liitteenä 1.

Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa 11.3.2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HSL:n syysyhtymäkokouksen esityslista

2

HSL:n ääniluettelo

3

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017

4

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

5

HSL:n hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HSL

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetty henkilö

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.05.2014 § 91

HEL 2014-005907 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 27.5.2014 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa

1.ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotukset tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 4.4.2014 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2013

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2014 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 10 437 658,56 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2013

b) HSL maksaa vuodelta 2013 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 49 332,61 euroa, Helsingille 62 936,51 euroa, Kauniaisille 2 359,96 euroa, Sipoolle 3 955,92 euroa ja Vantaalle 41 963,19 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Keravalta 1 891,58 euroa ja Kirkkonummelta 2 518,93 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2014.

8. kannattamaan hallituksen esitystä kuntayhtymän johtosäännön ja hallintosäännön muuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti

9. kannattamaan hallituksen esitystä tilintarkastuksen hankinnasta.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566