Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

17.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 156

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanne

HEL 2014-001405 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän (HUS) taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanteen.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HUS:n tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

Kaupunginvaltuuston 12.11.2014 (§ 348) hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa palvelujen ostot HUS:lta on 521,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 talousarviossa palvelujen ostot on 519,8 miljoonaa euroa.

HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén selostaa konsernijaoston kokouksessa taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilannetta. HUS:n hallituksen puheenjohtaja on Ulla-Marja Urho. Kokouksessa on läsnä myös sosiaali- ja terveysviraston va. virastopäällikkö Hannu Juvonen.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.03.2014 § 44

HEL 2014-001405 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän (HUS) talousarvion 2015 valmistelun lähtökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566