Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/3

 

27.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 149

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 14.11.2014

HEL 2014-005116 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

merkitä tiedoksi HSY:n 14.11.2014 pidettävän yhtymäkokouksen kokouskutsun liitteineen, ja

kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilää edustamaan yhtymäkokouksessa Helsingin kaupunkia ja kokouksessa kaupungin puolesta hyväksymään:

Yhtymän hallituksen esitykset HSY:n strategiaksi vuoteen 2020.

Vesihuollon investointistrategiaksi ja investointiohjelmaksi vuosille 2015 – 2024.

Jätehuollon investointiohjelmaksi vuosille 2015 – 2024, ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015 – 2017.

Hyväksymään eron myöntämisen Mirka Vainikalle hallituksen jäsenyydestä, ja esittämään hallituksen jäsenen vaalissa Mirka Vainikan tilalle Helsingin kaupungin edustajaksi valittavaksi Anna-Maria Kantolan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kutsu HSYn syysyhtymäkokoukseen 14.11.2014

2

HSYn strategia 2020

3

Liite 1 Vesihuollon investointistrategia

4

Liite 3 Vesihuollon talousmalli

5

Jätehuollon investointiohjelma 2015-2024

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

merkitä tiedoksi HSY:n 14.11.2014 pidettävän yhtymäkokouksen kokouskutsun liitteineen, ja

kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilää edustamaan yhtymäkokouksessa Helsingin kaupunkia ja kokouksessa kaupungin puolesta hyväksymään:

Yhtymän hallituksen esitykset HSY:n strategiaksi vuoteen 2020.

Vesihuollon investointistrategiaksi ja investointiohjelmaksi vuosille 2015 – 2024.

Jätehuollon investointiohjelmaksi vuosille 2015 – 2024, ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015 – 2017.

Hyväksymään eron myöntämisen Mirka Vainikalle hallituksen jäsenyydestä, ja esittämään hallituksen jäsenen vaalissa Mirka Vainikan tilalle Helsingin kaupungin edustajaksi valittavaksi _____________________.

Esittelijän perustelut

HSY:n yhtymäkokous on kutsuttu koolle perjantaiksi 14.11.2014 klo10:00 HSY:ssä, kokoushuone 2, 5. kerros (Opastinsilta 6 A, Helsinki). Kokouskutsu on liitteenä 1.

Yhtymäkokous käyttää ylintä päätösvaltaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän asioissa. Yhtymäkokouksessa kullakin jäsenkunnalla, Helsingillä, Espoolla, Kauniaisilla ja Vantaalla, on yksi edustaja. Edustajan äänivalta määräytyy kaupungin asukasluvun mukaan siten, että jokaisella edustajalla on vähintään yksi ääni ja enintään 50 ääntä.

Yhtymäkokouksessa käsitellään yhtymän hallituksen yksimieliset esitykset HSY:n strategiaksi vuoteen 2020, vesihuollon investointistrategiaksi ja investointiohjelmaksi vuosille 2015 – 2024, jätehuollon investointiohjelmaksi vuosille 2015 – 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015 – 2017, liitteet 2 – 5.

Lisäksi kokoukselle esitetään, että Helsingin kaupungin edustajalle Mirka Vainikalle (sd) myönnettäisiin tämän henkilökohtaisista ajankäyttöön liittyvistä syistä pyytämä ero yhtymän hallituksesta, ja tilalle Helsingin edustajaksi valittaisiin vaalilla uusi jäsen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kutsu HSYn syysyhtymäkokoukseen 14.11.2014

2

HSYn strategia 2020

3

Liite 1_Vesihuollon investointistrategia

4

Liite 3_Vesihuollon talousmalli

5

Jätehuollon investointiohjelma 2015-2024

Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Hannu Penttilä

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.05.2014 § 85

HEL 2014-005116 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa talousarviopäällikkö Matti Malista tai hänen määräämäänsä estyneenä olevan kaavoitus- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan sijasta edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut  -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 23.5.2013 klo 10.00 osoitteessa Opastinsilta 6 A, 5. kerros.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään esityslistan mukaiset kuntayhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan esitykset, joiden mukaan mm.:

1

Tilinpäätös hyväksytään ja tilikauden ylijäämä 362 097,12 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille

2

Vesihuollon investointimenojen määrärahaylitys 1 357 000 euroa hyväksytään.

3

Tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus  tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

4

Yhtymän henkilöstökertomus merkitään tiedoksi.

5

Yhtymän ohje sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista vahvistetaan yhtymässä noudatettavaksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566