Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

24.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Jäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan eronneen jäsenen tilalle vuonna 2016 päättyväksi kaudeksi.

HEL 2012-016712 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan vuonna 2016 päättyväksi kaudeksi  Leila Vaajan varsinaiseksi jäseneksi eroa pyytäneen Marika Lahden tilalle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Marika Lahti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry :n kolmekymmentäyhdeksänjäseniseen valtuuskuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuuskuntaa varsinaiseksi jäseneksi kuluvalle valtuuskuntakaudelle nimetty Marika Lahti on pyytänyt eroa valtuuskunnan jäsenyydestä.

Valtuuskunnan jäsenten toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kunnallisvaalien jälkeen on nimetty uusi valtuuskunta.

Valtuuskunta hyväksyy vuosittain yhdistyksen talousarvion ja toimintakertomuksen sekä vahvistaa tilinpäätöksen.

Uudeksi valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi ehdotetaan nimettäväksi Leila Vaaja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Marika Lahti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2013 § 86

HEL 2012-016712 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan vuonna 2009 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seuraavat viisi jäsentä ja heille varajäsenet:

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen 

 

Henrik Lundsten (2. vpj.) 

Olli Peltomaa 

Kok.

Marika Lahti 

Anne Luukkonen

Kok.

Jussi Vuori (1. vpj.) 

Elisa Riihimäki 

Vihr.

Leena Niinimaa (pj.)

Ulla Simovaara 

SDP

Seppo Paakkinen 

Elina Vainikainen 

Vas.

 

 

Samalla konsernijaosto päätti nimetä ehdolle yhdistyksen hallitukseen seuraavat henkilöt:

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen 

 

Timo Korpela 

Ossi Määttä

Kok.

Johanna Kalve 

Catherine Malingrey

Kok.

Outi Ugas 

Börje Uimonen

Vihr.

Janne Ollikainen 

Pirjo Mohamed

SDP

 

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa valtuuskuntaan ja hallitukseen valittavia kaupungin edustajia toimimaan yhdistyksen päätöksenteossa niin, että Helsingin edustajien sitoutuminen merkittävään lainanottoon edellyttää kaupungin suostumusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566