Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/3

 

10.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n taloustilannetta koskeva selvitys

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen 26.4.2011 § 431 hyväksymää omistajapoliittista linjausta Oy Gardenia-Helsinki Ab:n osalta muutetaan seuraavasti: Nykyinen linjaus: 1 = Pidetään nykyisellään, uusi linjaus: 6 = Purkaminen.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä kaupunginkanslian ja muiden tarvittavien tahojen kanssa laatimaan pikaisesti selvityksen Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n hallitsemalla tontilla (36197/1) olevien rakennusten käyttömahdollisuuksista siinä tilanteessa, että Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminta kiinteistöllä mahdollisesti lakkaa.

Konsernijaosto edellyttää, että myynti- ja alasajovaihtoehtojen yhteydessä selvitetään kaikki kaupungille koituvat kiinteistötaloudelliset kustannusvaikutukset. Niitä verrataan kaupungin kokonaisedun kannalta myös vaihtoehtoon, jossa yhtiön taloutta tasapainotetaan lisätuella opetusviraston luontokouluhankinnoille ja/tai lisäämällä muiden hallintokuntien ostoja.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Lisätään päätösesitykseen: Konsernijaosto edellyttää, että myynti- ja alasajovaihtoehtojen yhteydessä selvitetään kaikki kaupungille koituvat kiinteistötaloudelliset kustannusvaikutukset. Niitä verrataan kaupungin kokonaisedun kannalta myös vaihtoehtoon, jossa yhtiön taloutta tasapainotetaan lisätuella opetusviraston luontokouluhankinnoille ja/tai lisäämällä muiden hallintokuntien ostoja.

Kannattaja: Tarja Tenkula

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään päätösesitykseen: Konsernijaosto edellyttää, että myynti- ja alasajovaihtoehtojen yhteydessä selvitetään kaikki kaupungille koituvat kiinteistötaloudelliset kustannusvaikutukset. Niitä verrataan kaupungin kokonaisedun kannalta myös vaihtoehtoon, jossa yhtiön taloutta tasapainotetaan lisätuella opetusviraston luontokouluhankinnoille ja/tai lisäämällä muiden hallintokuntien ostoja.

Jaa-äänet: 4
Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 5
Jussi Chydenius, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5 - 4 konsernijaosto hyväksyi jäsen Rantasen vastaehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.; JulkL 24 § 1 mom 20 k)

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen 26.4.2011 § 431 hyväksymää omistajapoliittista linjausta Oy Gardenia-Helsinki Ab:n osalta muutetaan seuraavasti: Nykyinen linjaus: 1 = Pidetään nykyisellään, uusi linjaus: 6 = Purkaminen.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä kaupunginkanslian ja muiden tarvittavien tahojen kanssa laatimaan pikaisesti selvityksen Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n hallitsemalla tontilla (36197/1) olevien rakennusten käyttömahdollisuuksista siinä tilanteessa, että Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminta kiinteistöllä mahdollisesti lakkaa.

Esittelijä

Oy Gardenia-Helsinki Ab on Helsingin kaupungin (90 %) ja Helsingin yliopiston (10 %) omistama yhtiö, joka tuottaa viher- ja ympäristöalan palveluja yhteistyössä mm. Helsingin kaupungin eri virastojen kanssa. Palvelutarjontaan kuuluvat mm. luontokoulu, opastetut puutarhakierrokset ja luontoretket, kurssit sekä puutarhaneuvonta. Lisäksi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tiloja vuokrataan kokous- ja juhlakäyttöön.

Oy Helsinki-Gardenia Ab toimii vuokratiloissa, jotka omistaa Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab. Kiinteistöyhtiön omistus jakaantuu seuraavasti: Helsingin kaupunki 91,26 % ja Helsingin yliopisto (8,74 %).

Yhtiön kokonaistulot muodostuvat palvelutoiminnan liikevaihdosta ja kaupungin avustuksesta. Vuoden 2013 alustavan tilinpäätöksen mukaan kokonaistuotot tulevat olemaan 947 448 euroa (vuosi 2012: 946 172 euroa), josta avustuksen osuus on 608 000 euroa. Avustuksen osuus on pysynyt samalla tasolla viime vuodet.

Merkittävin syy palvelutoiminnan tuottojen laskuun on virastojen tilausten osittainen väheneminen (luontokoulu). Luontokoulun rahoituksen pienentymisen jälkeen yhtiö ei ole löytänyt korvaavaa liikevaihtoa.

Vuoden 2013 alustavan tilinpäätöksen mukaan kokonaiskulut ovat 1 098 761 euroa (vuosi 2012: 1 076 281 euroa). 

Yhtiön suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset ja vuokrat. Yhtiön palveluksessa työskentelee 9 henkilöä ja henkilöstökulut vuonna 2013 ovat 460 112 euroa (vuosi 2012: 467 657 euroa).  Yhtiön vuokrakulut vuonna 2013 olivat 473 533 euroa (vuosi 2012: 441 083 euroa). Vuoden 2014 tulosennusteen mukaan vuokrat tulisivat olemaan 535 848 euroa. Vuokramenoja lisää määräaikaisen vuokranalennuksen päättyminen.

Vuoden 2013 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan - 145 100 euroa. Vastaava tulos vuonna 2012 oli - 119 251 euroa. Vuoden 2014 tulosennusteen mukaan yhtiön tulos on - 214 153 euroa.

Eri toimintavaihtoehtoja yhtiön taloustilanteen ratkaisemiseksi on tarkasteltu liitteenä 3 olevassa muistiossa ja sen liitteissä. Yhtiön toimintaa on tarkasteltu liitteessä 6.

Yhtiön talouteen vaikuttavat keskeiset tekijät ovat virastojen tilausten taso (lähinnä luontokoulutoiminta), vuokrataso ja kaupungin avustuksen määrä. Käytännössä kaupungin käytettävissä olevat keinot näiden osalta ovat vähäiset. Luontokoulutoiminnan lisääminen ei taloudellinen tilanne huomioon ottaen tule kyseeseen. Kaupungin subvention lisääminen vuokratasoon ja avustuksen määrään vaikuttamalla ei ole kilpailulainsäädännön ja valtiontukisäännösten johdosta mahdollista.

Käytännössä ainoa ratkaisu on yhtiön toiminnan hallittu alasajo ja uusien käyttömahdollisuuksien etsiminen kiinteistölle joko kaupungin tai ulkopuolisen toimijan taholta. Muutokset yhtiötä koskevissa nykyisissä omistajapoliittisissa linjauksissa edellyttävät kaupunginhallituksen asiaa koskevan nykyisen päätöksen muuttamista. Asiaa koskevat ehdotukset on otettu päätösehdotukseen.

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.; JulkL 24 § 1 mom 20 k)

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.02.2014 § 30

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

10.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566